1. 1.Welkomstwoord en mededelingen

Met een hartelijk welkomstwoord van voorzitter Peter Valk namens het bestuur van H.B.O. Wonen 99 wordt de thema-avond geopend.

Voor de pauze geeft Peter Valk het woord aan Kim Wijnen van WonenBreburg die informatie zal geven over duurzaamheid en wat eventuele effecten voor huurders zijn. Daarna zal Caroline de Clerck van ContourdeTwern een presentatie geven over buurtbemiddeling.

Wederom is de opkomst groot waarvoor het bestuur de commissieleden bedankt. Het bestuur van HBO leidt daaruit af dat de commissieleden het krijgen van meer achtergrondinformatie over onderwerpen die voor de huurders zeer relevant zijn, erg op prijs stellen.

De voorzitter meldt het heugelijke nieuws dat er volgende week drie nieuwe commissies van huurders (CvH) zullen worden geïnstalleerd. Dit zijn: Reyshoeve, Wagnerplein en Sweelincklaan.

Er is een mededeling van SBO binnengekomen, dat het op woensdag 24 oktober geplande symposium over de WiZ wordt uitgesteld naar voorjaar 2019.

Tot slot meldt de voorzitter dat er op 17 december a.s voor alle leden van de Commissies van Huurders een diner wordt georganiseerd bij Van der Valk in Hilvarenbeek. Een uitnodiging daarvoor volgt t.z.t.

  1. 2.Duurzaam Wonen

Kim Wijnen van WonenBreburg geeft een presentatie over duurzaam wonen.

De presentatie wordt bij dit verslag gevoegd (bijlage).

Het klimaat is een onderwerp waar tegenwoordig veel over wordt gesproken en geschreven. Kim laat een aantal citaten uit kranten zien over hoe er over het klimaatprobleem wordt gedacht.

In de klimaatwet zijn doelstellingen afgesproken om het klimaatprobleem aan te pakken. Zo moet de uitstoot van CO2 in 2050 met 95 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Daarnaast is er het klimaatakkoord waarin staat hoe de klimaatdoelen te behalen.

Het klimaatakkoord bestaat uit vijf sectoren, waarvan de sector ‘gebouwde omgeving’ voor corporaties het belangrijkst is. De sector ‘gebouwde omgeving’ bestaat uit:

  • CO2 neutrale woningen
  • Klimaatadaptatie d.w.z. woning geschikt maken voor veranderend klimaat
  • Circulair bouwen / materiaalgebruik d.w.z. verspilling van materiaal voorkomen en duurzaam geproduceerde producten gebruiken.

Daar komt nog bij dat woningen gasloos moeten worden, comfortabel blijven én betaalbaar zijn. Dat alles maakt het extra moeilijk om de doelen te behalen.

De aanpak naar aardgasloze woningen zal in Tilburg wijk voor wijk worden uitgevoerd onder leiding en regievoering van de gemeente Tilburg. Over de financiering en de normering is bekend dat de belasting op gas zal stijgen, maar niet bekend is wat er met de prijs van elektriciteit gaat gebeuren, of die ook zal stijgen. Evenmin is bekend wat het betekent voor de tarieven vastrecht en energiebelasting.

In Tilburg krijgt de wijk Quirijnstok een Rijkssubsidie van 4 miljoen euro als proeftuin voor een aardgasloze wijk. De gemeente Tilburg start ook nog met vier andere wijkenergieplannen. De energievisie moet in 2019 gereed zijn. Daarnaast wordt er aan de CO2 routekaart gewerkt.

WonenBreburg voert samen met de andere Tilburgse corporaties onderhandelingen rondom het warmtenet met Ennatuurlijk en de gemeente.

Het groot onderhoud richt zich op de aanpak van woningen met slechte labels (E/F/G), het verbeteren van woningen naar een minimaal level B en pilots met zonnepanelen.

De nieuwbouw in Hendrik van Tulderstraat is BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw, wat verschillend is van een NOM-woning = Nul Op de Meter woning.

Wat kunt u zelf doen?

-       Kim toont een aantal bespaartips, bijvoorbeeld de deuren en ramen sluiten, de verwarming ’s nachts terug naar 15 graden, de thermostaat overdag een graadje lager en een warm vest aantrekken. De verwarming in de aangrenzende ruimten niet helemaal uitzetten, maar op vriesvrij (sterretje) zetten. De onderkant van overgordijnen op de vensterbanken laten rusten zodat de radiatoren niet afgedekt worden.

-       Aanschaf van nieuwe apparaten bij voorkeur met A+++ label.

-       Grootste huishoudelijke energieverbruikers zijn de koelkast en de vriezer, maar ook verlichting. Een tip is zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het daglicht.

-       Voorts: Laat je stem horen! Bij wijkenergieplannen, in klantenpanels, bij onderhoud.

Reacties

Als de bestaande woning gasloos gemaakt wordt en er moet elektrisch gekookt gaan worden, hoe wordt dat gecompenseerd?
WBB komt de huurder tegemoet met een kookplaat en pannenset voor elektrisch koken.

Een telefoontje naar Essent maakt duidelijk dat er hoge kosten zijn verbonden aan het beëindigen van het contract voor levering van gas. Een contract dat tot 2023 loopt, kost € 125,-- boete om op te heffen. Het afsluiten van gas bij hoogbouw kost ongeveer € 200,-- en bij laagbouw ongeveer € 300,--.
De heer Lemmens van WonenBreburg zegt dat hij dit punt aan de orde zal stellen aan de betreffende vergadertafel.

De verwarmingsketel is 15 jaar oud en de verwachte levensduur is ongeveer 18 jaar. Hoe gaat WBB daarmee om wanneer de ketel het begeeft?
Antwoord: Er zijn verschillende opties en het zal per situatie worden bekeken. Als het mogelijk is, komt er bijvoorbeeld een warmtenetaansluiting of een ketel die efficiënter is, of een combihybrideketel.

De voorzitter dankt Kim hartelijk voor haar uiteenzetting en verwacht dat het onderwerp klimaat en duurzaamheid nog veelvuldig tijdens thema-avonden aan de orde zal komen.

  1. 3.Buurtbemiddeling

Caroline de Clerck geeft een presentatie over buurtbemiddeling.Jacqueline Crijns geeft als buurtbemiddelaar een toelichting op de procedure. Er zijn folders uitgedeeld en de presentatie wordt bij dit verslag gevoegd (bijlage).

Caroline vraagt aan de aanwezigen wat men onder ‘een goede buur’ verstaat? Reacties hierop zijn:

“Buren met wie je in gesprek kunt blijven, ook al ben je het niet altijd met elkaar eens”.

“Buren van wie je geen overlast hebt en, als er wel een keer iets is, erover kunt praten”.

“Mijn buurvrouw komt tijdens onze vakantie de planten verzorgen en de post ophalen”.

Overlast van buren brengt mensen in een lastige positie, aldus Caroline. ContourdeTwern biedt bij burenconflicten buurtbemiddeling aan. In principe kan iedereen in Tilburg van dit aanbod gebruik maken. De buurtbemiddelaar gaat als neutrale partij met de bewoners die een conflict met elkaar hebben, om de tafel zitten en in gesprek. Deze aanpak wordt door de gemeente Tilburg gesubsidieerd.

Geluidsoverlast veroorzaakt door kinderen, honden en muziek is de meest gehoorde klacht, niet alleen in Tilburg maar ook landelijk,. Maar ook aan rommel, stank en parkeergedrag van anderen ergeren mensen zich erg veel.

Het allereerste doel van buurtbemiddeling is het herstel van de communicatie en daarmee ook herstel van de relatie, en het kweken van begrip voor elkaars situatie. Buurtbemiddeling zoekt in het gesprek naar de vraag achter de klacht.

Buurtbemiddeling wordt in bepaalde gevallen niet ingezet, zoals bijvoorbeeld bij conflicten binnen een privérelatie, of een conflict tussen huurder en verhuurder, of bij drugs- of alcoholproblemen.

ContourdeTwern beschikt momenteel over ongeveer 50 buurtbemiddelaars in de leeftijd variërend tussen de 26 en de 82 jaar, allen met een verschillende achtergrond, maar een aantal punten hebben zij met elkaar gemeen, zoals:

-       goed kunnen luisteren

-       neutrale houding kunnen aannemen

-       weten om te gaan met agressie

-       tonen respect,

-       en begrip voor emoties

-       en behandelen een zaak vertrouwelijk

Als beide buren naar huis gaan met een oplossing waar ze allebei vrede mee hebben en mee verder kunnen, dan is het doel bereikt. De gesprekken blijven binnenskamers en worden vertrouwelijk behandeld. Bij een doorverwijzing, bijvoorbeeld van de politie, geldt geheimhouding. Er wordt alleen kenbaar gemaakt dat er een gesprek is geweest, maar de inhoud van het gesprek wordt nooit aan derden vrijgegeven.

Jacqueline Crijns is sinds 2016 buurtbemiddelaar. Zij neemt de aanwezigen stapsgewijs mee in het proces van buurtbemiddeling, vanaf een melding naar intake tot een selectie van twee bemiddelaars, namelijk een voor buur A en een voor buur B. Aan beide buren wordt gevraagd of ze bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Pas dan kan een volgende stap worden gezet. De aanleiding voor buurtbemiddeling is meestal het ontbreken van communicatie. Jacqueline licht dat met een voorbeeld uit de praktijk nader toe. Het gezamenlijke gesprek vindt op een neutrale locatie plaats. Onder begeleiding van de bemiddelaars wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Op verzoek worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een intentieverklaring. Na een aantal weken is er een evaluatiegesprek.

Caroline licht nogmaals toe wanneer buurtbemiddeling kan worden ingezet en wat de uitgangspunten en voordelen ervan zijn. Een doorverwijzing door de politie of WonenBreburg gebeurt enkel met toestemming van de betrokken buren.

Reacties:

Wij wonen in een multiculturele buurt en er is daardoor vaak sprake van een taalbarrière. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Uitgelegd wordt dat er eerst in het netwerk gezocht wordt naar iemand die kan vertalen, maar die niet in de kring van de betrokkenen zit. Als het echt niet anders kan, wordt er een tolk ingeschakeld, maar dat is erg duur.

Wat te doen als een zelfbedachte oplossing geen resultaat oplevert?

In sommige gevallen kan de huismeester een rol spelen of deze verwijst door naar de buurtbemiddeling. Zelf hierover met ContourdeTwern contact opnemen mag ook. De gegevens staan in de folder.

Peter Valk bedankt Caroline en Jacqueline hartelijk voor hun toelichting en zegt te vertrouwen op het tonen van meer begrip en respect voor elkaar.

  1. 4.Tot slot

De Nieuwjaarsreceptie van HBO Wonen99 is gepland op woensdag 16 januari 2019, wederom bij Boerke Mutsaers.

Na dankzegging aan allen voor hun aanwezigheid en deelname aan de discussie sluit Peter Valk de bijeenkomst en hij nodigt iedereen uit om onder het genot van een hapje en drankje nog na te praten.

Bijlagen:       

- presentatie Duurzaam Wonen

- presentatie Buurtbemiddeling