20110905     Besproken onderwerpen      Bestuursvergadering     H.B.O.

Mededelingen

Lia van Iersel (ambtelijk secretariaat) kan voorlopig om gezondheidsredenen niet worden ingezet voor de gebruikelijke werkzaamheden, door de Twern is echter gezorgd voor vervanging in de persoon van Brigitte Schoggers die zal zorgen dat de dienstverlening aan H.B.O. normaal doorgang kan vinden.

Ingekomen stukken

Van WonenBreburg bericht ontvangen dat er problemen zijn met de meters van Techem die radiografisch worden uitgelezen, dit betreft de opname voor het verbruik / afname van het warmtapwater per woning. De gevolgen voor de huurders / afnemers in financiële zin worden te eenvoudig als vaststaand aan de bewoners per brief afgedaan. Omdat WonenBreburg de opdrachtgever is voor de diensten die zij door Techem laat uitvoeren, zullen wij deze kwestie op het volgende regio-overleg met WonenBreburg op de agenda laten zetten om het standpunt van het bestuur van H.B.O. toe te lichten.

Studiedag

Zoals eerder voorgenomen wil het bestuur in het najaar voor de bestuursleden een studiedag plannen om eens buiten de deur te kijken, b.v. door een bezoek aan een andere H.B.O. kunnen wij onze praktijkervaringen uitwisselen en ons daardoor wellicht verder bekwamen. Een afspraak moet nog worden gemaakt.

Notulen Bestuursvergadering van 20 juni 2011

Op enkele tekstuele aanpassingen na, die worden overgenomen worden de notulen goedgekeurd en ondertekend.

Website H.B.O.Wonen 99

Het bestuur is tevreden met de ontwikkeling van onze eigen website zoals die nu wordt opgezet. De redactie zal verantwoording afleggen aan het bestuur. Wij zullen op de volgende Themabijeenkomst op 12 oktober 2011 uitleg geven aan de C.v.H. over het gebruik en de mogelijkheden van onze eigen website.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief bevat naast actuele onderwerpen tevens een uitnodiging voor onze Themabijeenkomst, ook zal worden aangekondigd dat onze comm. P.R. weer een belronde gaat uitvoeren langs de aangesloten C.v.H. om een beeld te krijgen van de stand van zaken in hun complex / wijk.

Protocollen

Elk bestuurslid wordt gevraagd een protocol op te stellen b.v op een A4-tje voor wat betreft zijn / haar taken binnen ons bestuur, waardoor bij tijdelijke of langere afwezigheid die taken door anderen kunnen worden overgenomen.

Stand van zaken opgeheven commissie van huurders

Gezien het tot op heden bereikte resultaat zijn wij van mening dat het niet zinvol is om met deze aanpak door te gaan, wij willen een andere aanpak uitproberen om bewoners/sters te betrekken bij de belangenbehartiging voor hun complex. Het spreekt vanzelf dat een positieve opstelling van een huismeester of woonconsulent de slagingskans zal vergroten en de inspraak een breder draagvlak onder bewoners kan bevorderen.

Themabijeenkomst 12 oktober 2011

De onderwerpen zullen zijn: Servicekosten (Techem) en onze nieuwe Website HBOWonen99.nl, indien mogelijk zal er iemand van Techem aanwezig zijn om uitleg te geven over de oorzaken en oplossingen van de ontstane situatie.

Vergaderschema 2012

Het concept vergaderschema voor 2012 is verzonden naar WonenBreburg en zal naar verwachting op korte termijn na goedkeuring worden vastgesteld.

Rondvraag

Geen onderwerpen die van belang zijn, informeel wat bijgepraat over lopende zaken.

Henk Dankers

Secretaris H.B.O.Wonen 99

Terug