Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen

Maandag 7 mei 2018 van 09.30 uur – 12.20 uur

Aanwezig:

Van het bestuur                        de heer Peter Valk (voorzitter)

                                               de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)

mevrouw Ger Heerdink

mevrouw Wilhelmien van Amersfort

de heer Harrie van Baardwijk

                                                mevrouw Joke van Wensveen

Afwezig:                                   de heer Henk Dankers (secretaris)

mevrouw Marian Dickens

Verslaglegging                         mevrouw Hannie Janssen (SMS)

 1. 1.Opening

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet iedereen van harte welkom.

Agendapunt 10 wordt, na de mededelingen als eerste behandeld en agendapunt 5 als tweede.

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

 1. 2.Mededelingen

De voorzitter meldt dat Henk woensdag of donderdag misschien naar huis mag om thuis verder te kunnen herstellen. We wensen Henk van harte beterschap en een goed herstel!

Marian is vandaag verhinderd.

10. Deskundigheidsbevordering

De voorzitter geeft aan dat we als HBO-bestuurders het werk t.b.v. de huurders zo optimaal mogelijk willen uitvoeren. We kunnen met elkaar wel constateren dat wij als vrijwilligers vaak uitstekend werk leveren en dat dit ook wordt gezien en gewaardeerd.

De vraag is wat we voor onszelf nodig hebben om dat te kunnen blijven doen?

Als we het ondernemingsplan 2017-2020 van WonenBreburg (wordt uitgedeeld) als leidraad nemen, hebben we de belangrijkste hoofdthema’s voor de komende jaren. Hoofdthema’s zijn betaalbaarheid, optimale dienstverlening, beschikbaarheid, succesvolle wijken, duurzaamheid, financieel gezond. We kunnen hierbij aanhaken en kijken hoe we vanuit huurdersperspectief daar invulling en aanvulling aan kunnen geven.

-       Het is een pluspunt dat er voortaan informatie over SHW en SBO in dropbox staat, maar de informatie over actuele zaken van SHW en SBO mag wel uitgebreider, vindt Harrie.

Beiden staan als vaste punten op de agenda, dus tijdens de bestuursvergaderingen zou het fijn zijn als er meer over verteld wordt. Jan heeft eerder al om de notulen van SBO gevraagd. Gerard Klaassen (SBO) zal in de eerstvolgende vergadering bespreken, wat er qua inhoud mogelijk is.

-       Verjonging van het huidige HBO-bestuur is niet eenvoudig. Voorafgaand aan de jaarvergaderingen heeft niemand belangstelling getoond om in het bestuur te komen. Tijdens de jaarvergaderingen ook niet. Waar vinden we jonge mensen met kwaliteit die tijd vrij willen maken om zich in te zetten voor de huurders?

Voor het jongerencafé is bijvoorbeeld Zorgbelang in de arm genomen en zij denken goed mee, aldus Harrie en Joke.

Belangstellenden uit de CvH’s uitnodigen om een jaar mee te draaien met het bestuur, waardoor de drempel lager is.

-       Ook vervanging van elkaar is nodig, hetgeen blijkt nu Henk een tijd door ziekte afwezig is, aldus de voorzitter. Bernie heeft een aantal werkzaamheden kunnen overnemen en Peter en Jan hebben ook wat taken ter voorbereiding voor de jaarvergadering opgepakt. Eigenlijk is een 2e voorzitter, 2e penningmeester en een 2e secretaris nodig, ook al zou het maar de helft van de taken zijn. Hierbij ervan uitgaande dat vervanging van tijdelijke aard is.

Joke is bereid om deels taken van Henk uit te voeren, om hem te ontlasten en te ondersteunen. Uiteraard in overleg en met toestemming van Henk.

Voor de plaatsvervangend voorzitter wordt gedacht aan Harrie. Harrie geeft aan dat wanneer het SBO er dan ook bij hoort, dat het voor hem teveel wordt, maar alleen het HBO durft hij wel aan.

De vraag is dan nog wie Jan zou kunnen en willen vervangen. Hierbij gaat het om de financiën, vergoedingen CvH’s, website, jaarlijkse enquête. Daar de kennis en kunde op die gebieden bij de meesten minder is om het zo over te kunnen nemen, wordt geopperd om misschien extern te zoeken. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het bureau van Bernie. Ger geeft aan dat zij wel de notulen op de website kan plaatsen.

-       Jan geeft aan dat hij een document over het adressenbestand heeft gemaakt, nl. “onderhoud adressenbestand”. Hij wijst op het belang van de omschrijving van bepaalde zaken door ieder HBO-bestuurslid, om vervanging in de praktijk te kunnen realiseren. Daarbij wordt ook gedacht aan de WOC; contactpersonen, stand van zaken, etc. Harrie heeft in het verleden al eens een plan van aanpak gemaakt en daar is waarschijnlijk nog niet veel in veranderd.

-       Financiën: Voor het lezen en doorgronden van bijvoorbeeld een begroting en jaarverslag is bij WBB intern een deskundige op het gebied van de financiën. Offert Lem heeft al eerder duidelijke uitleg gegeven.

-       Jan wil graag meer weten over duurzaamheid waar het gaat om de mogelijkheden, maar ook om eventuele beperkingen volgens de wetgeving en het bijbehorende financiële plaatje. Op de laatste thema-avond is e.e.a. door medewerkers van WBB duidelijke uitleg gegeven.

Hoe wil de gemeente bijvoorbeeld de duurzaamheid aanpakken. Informatie/voorlichting niet alleen vanuit WBB, maar ook van externe partijen is welkom, aldus Jan. Voorlichting vanuit de gemeente of een technisch bedrijf waar op gelet moet worden, wat het aanbod is.

Wilhelmien geeft als voorbeeld Clarissenhof, gebouwd door Jansen-vd Ven, met zwevende vloeren en geen geluidsoverlast in de woningen.

De voorzitter vat als volgt de prioriteiten van het ontwikkelingsprogramma samen:

 1. Financiën, begrijpen van begroting en jaarverslag; Offert Lem (WBB) uitnodigen.
 2. Participatie achterban; Eva Boon (WBB) uitnodigen.
 3. Continuïteit; de HBO-bestuursleden zelf.
 4. Duurzaamheid; een externe deskundige uitnodigen.
 5. De werkzaamheden van de HBO-bestuursleden documenteren; door de bestuursleden zelf.

Het ontwikkelingsprogramma blijft voorlopig als vast punt op de agenda staan.               (actie: Henk)

5.   ALV woensdag 16 mei 2018

Er zijn nog niet veel aanmeldingen bennen gekomen. Jan heeft het nagekeken, twee e-mailadressen uitgelezen en komt tot nu toe op 40 aanmeldingen. In dropbox heeft hij de presentielijst ingevuld met de aanmeldingen. Harrie gaat vanavond een aantal CvH’s bellen of zij de uitnodiging goed hebben ontvangen. Ook gaat Harrie e.e.a. regelen bij Boerke Mutsaers.

De voorzitter start de avond met de presentatie van het jaarverslag, aansluitend de enquête en dan is er een pauze. Na de pauze is het muzikale optreden.

 1. 3.Notulen en actielijst bestuursvergadering 5 maart 2018

Tekstueel en naar aanleiding van het verslag:

-          Pag 7, actielijst punt 103; Jeroen Kras moet zijn; Jeroen Cras.

Het verslag wordt met inachtneming van de wijziging vastgesteld.

N.a.v. actiepuntenlijst:

-          Punt 105; de kopij aanleveren voor Venster gaat de voorzitter voor zorgen.

-          De punten 103, 107, 114 en 118 zijn afgewerkt.

De actielijst wordt geactualiseerd.

n.a.v. de P.M. lijst;

-    punt 1; er zijn nog maar 40 aanmeldingen voor de jaarvergadering binnen gekomen. Het bestuur vraagt zich af welk adressenbestand is gebruikt, omdat Gerard Klaassen (SBO) ook een uitnodiging heeft ontvangen. Jan kwam bij een oude lijst terecht waarop ook nog oud-bestuursleden staan.

-          Er zijn door Henk twee e-mailadressen in gebruik genomen. Voor HBO wordt namelijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gebruikt en die kijkt Jan regelmatig naar. Bernie neemt met Peter Valk nog even contact op om te bekijken welke werkzaamheden zij tijdelijk kan overnemen.

-     punt 5; Joke heeft inmiddels kopij aangeleverd over wat de HBO doet. De voorzitter zal dit opnemen met Eva Boon t.b.v. Venster en zal vragen om het e-mailadres in de redactiekolom erbij te vermelden.

De P.M. lijst blijft verder ongewijzigd.

 1. 4.Verslag Themabijeenkomst 21 maart 2018

Wilhelmien merkt op dat de Babbeltruc niet van de KBO is, maar een initiatief van de Adviescommissie Veiligheid.

 1. 6.Lopende zaken WOC

De voorzitter geeft het woord aan Harrie om de lopende zaken toe te lichten.

Donizettistraat

De overeenkomst met de nieuwe CvH is anderhalve week geleden ondertekend. Deze CvH bestaat uit vijf dames, waarvan de jongste 23 jaar is. Binnenkort is er een wijkschouw waarvoor de CvH ook is uitgenodigd en zij willen dan de positieve kant van wijk Stokhasselt laten zien. Op de laatste avond van de Ramadan wordt er een feest georganiseerd en daarvoor is de WOC ook uitgenodigd.

Gesworen Hoek

Wilhelmien vertelt dat zij met een flinke stapel flyers in de feesttent zijn geweest, waar op dat moment een activiteit voor kinderen was. Er waren veel bewoners van TBV en eigen woningbezitters. Tot nu toe is er niets meer van gehoord, maar navraag bij de woonconsulente Olga levert misschien nog een reactie op.

Reyshoeve

Er is een informatiemiddag geweest voor het oprichten van een CvH, waarbij 25 mensen aanwezig waren. Een paar mensen dachten dat het de bedoeling was om klachten te bespreken. Betsy van Loon heeft veel belangstelling voor de WOC en een andere mevrouw twijfelt nog. Er is niet door de WOC geflyerd, maar wel door Betsy van Loon, die persoonlijk langs de mensen is gegaan. Ze is uitgenodigd voor de jaarvergadering.

Jongerencafé (tussen 20 en 35 jaar)

Joke heeft net een reactie ontvangen dat mensen uit Den Bosch naar de Participizza willen komen kijken. Harrie en Joke hebben de uitnodiging gemaakt en de Participizza vindt plaats op dinsdag 29 mei. Er is een gmail.com-adres door de mensen van Zorgbelang uit Eindhoven aangemaakt, wat op de uitnodiging staat vermeld. Er zijn nu nog weinig aanmeldingen, maar er wordt nog geflyerd en het is pas over 3 weken. De voorzitter vraagt om het bestuur op de hoogte te houden.

 1. 7.Mededelingen Regio

De voorzitter noemt de aanvullende mededelingen/vragen vanuit HBO voor de Regiovergadering op dinsdag 8 mei. .

-          Het actualiseren van de samenwerkingsovereenkomst met de CvH’s.

-          Joke heeft bericht van de firma Etec (warmteleverancier) ontvangen dat zij de problemen in de Heikant erkennen. Zij zullen een brief aan alle bewoners sturen, maar dat is nog niet gebeurd.

Eventuele agendapunten voor de volgende regiovergadering in de HBO-vergadering van 2 juli bepalen.

 1. 8.Mededelingen SHW

De voorzitter meldt dat in de laatste vergadering is gesproken over servicekosten, kick-off klantenpanel. Wim Leerves heeft het voorstel gedaan om de klantenpanels wisselend in Breda en Tilburg te houden. Deelname door huurders is helaas aan de lage kant.

Er is een moeizame discussie over de huurverhoging geweest. Er lagen 3 scenario’s, waarvan de laatste een extra huurverhoging voor een aantal ouderen (langdurige huurders) bevat. Peter en Jan hebben hun zorgen geuit voor de kwetsbare groep en gevraagd deze te ontzien. Deze huren moeten echter stapsgewijs worden opgetrokken naar de streefhuur. Er is door de meerderheid gekozen voor scenario 3, waarbij Peter en Jan hebben laten vermelden dat zij geen voorstander zijn.

Over het adviseurschap is nog niets bekend. Wim Leerves gaat nog contact opnemen met de twee kandidaten.

Het volgende vooroverleg van SHW is op 12 september 2018.

 1. 9.Mededelingen SBO  

Ger meldt dat het thema van het symposium op 23 mei de Wijktoets zal zijn, welke door Ankie van de Sande, gemeente Tilburg wordt toegelicht. Zij zal iets vertellen over het voorstel focus- en aandachtswijken wat aan het nieuwe college zal worden voorgelegd. Dit jaar is gekozen om aan een willekeurige bezoeker te vragen in welke wijk zij/hij woont en dan vervolgens de Lemon-uitkomsten voor die wijk te laten zien. Er wordt uitgelegd waar en op welke wijze de informatie per wijk is terug te vinden.

In 2018 komen er nog twee symposia, namelijk op

-          Woensdag 12 september met als thema ‘Verwarde personen’

-          Woensdag 24 oktober met als thema ‘WiZ’ (Woning in Zicht).

De monitoring van het convenant is door Haico van Nunen toegelicht. Voor het versterken van de collectieve en individuele participatie heeft Ger gemeld dat de HBO een eigen website heeft en bij het klantenpanel aanwezig is. Alle HBO’s hebben aangegeven dat zij beter geïnformeerd willen worden over lopende zaken door hun woningcorporatie.

De stukken van ’t Heem als officiële woningcorporatie worden vandaag bij de notaris ondertekend. Jan van Gestel is bestuurslid van de HBO ’t Heem (in oprichting).

Verder heeft Gerard Klaassen gevraagd of dat Peter bij de volgende SBO-vergadering aanwezig kan zijn, indien Henk nog ziek is. Het volgende overleg is op maandag 11 juni 2018.

 1. 11.Kopij voor Venster

De voorzitter bespreekt de kopij met Eva Boon. Jan vraagt om de kopij voor de website van HBO naar hem door te sturen. Ook de uitnodiging van het Jongerencafé.

 1. 12.Rondvraag / wat verder ter tafel komt

-          Jan zorgt voor bloemen voor Henk. Hij zal het e-mailadres op de computer aanpassen.

-          De financiën van de CvH’s Opus en Wandelbos gaat Jan afwerken.

-          Bouwbedrijven benaderen over duurzaamheid schuift door na de vakantie.

 1. 13.Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

Tilburg, 2 juli 2018

Peter Valk, voorzitter                                      Henk Dankers, secretaris


Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.     geactualiseerd: 7 mei 2018

Vergader-

Datum

Nr.

Inhoud

Actie door

Termijn

25-09-2017

102

Jongerencafé organiseren

Joke/ Harrie/Marian/

Wilhelmien

25-09-2017

103

Voorstel algemene kennisoverdracht van HBO-leden (i.o.m. Jeroen Cras)

Henk

Langere termijn

29-11-2017

105

Data kopij aanleveren voor Venster opvragen of opzoeken.

Peter

08-01-2018

117

Lijst prioriteiten deskundigheidbevordering maken

Allen

07-05-2018

119

Ontwikkelingsprogramma als vast agendapunt noteren

Henk

P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn)

09-03-2015

1

Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe contactpersonen (o.a. WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk.

Adreswijzigingen verzamelen en Adreswijzigingen bijhouden

Allen

Henk

Bernie

17-06-2013

3

De Werkgroep Ondersteuning CvH’s (WOC) standaard op de hoogte brengen van zaken die eventueel spelen bij een CvH.

DB of secretaris

22-04-2014

4

Regelmatig een gesprek plannen met Myreen Minnaar van WBB ter bespreking van lopende zaken.

Peter

12-09-2016

5

-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van www.hbowonen99.nl (zie kopijdata)

-Naar CvH ´s communiceren dat zij informatie mogen aanleveren voor de site.

-De webcommissie stuurt een melding naar de CvH ´s bij nieuwe informatie op de site.

Henk

en

Jan

04-04-2016

7

Adressenlijst in dropbox actualiseren

Jan/Henk