Afdrukken

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen

Maandag 8 januari 2018 van 09.30 uur – 12.15 uur

Aanwezig:

Van het bestuur                        de heer Peter Valk (voorzitter)

                                               de heer Henk Dankers (secretaris)

                                               de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)

mevrouw Ger Heerdink

mevrouw Wilhelmien van Amersfort

mevrouw Marian Dickens

de heer Harrie van Baardwijk

                                                mevrouw Joke van Wensveen

Verslaglegging                         mevrouw Hannie Janssen (SMS)

 1. 1.Opening

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. 2.Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 1. 3.Notulen en actielijst bestuursvergadering 29 november 2017

Tekstueel en naar aanleiding van het verslag:

-       Pag 1, punt 2, 1e • Habbekrats is vertrokken. Myreen Minnaar (WonenBreburg) heeft laten weten dat er een huisarts en apotheek komt.

-          Pag 1, punt 2, 2e • februari moet zijn januari.

-          Pag 2, punt 3, 2e – actie 99: Henk meldt dat de SBO-stukken eerder aangeleverd worden.

-          Pag 2, punt 3, 5e – actie 103: Kennisoverdracht staat vandaag 8 januari 2018 op de agenda onder punt 10.

-          Pag 4, punt 8; Henk heeft nog geen gesprek met Haico gehad.  

Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen/aanvullingen vastgesteld.

N.a.v. actiepuntenlijst:

-          De punten 104, 106, 108, 109 en 110 zijn afgewerkt.

-          N.a.v. punt 105 kopij Venster is het misschien leuk om iets over het jongerencafé te schrijven.

-          N.a.v. punt 113 meldt de voorzitter dat Herman Touw is vertrokken. Rob van Dongen is zijn opvolger geworden.

-          Punt 6 p.m.lijst; Henk verzamelt adresgegevens t.b.v. de actualisatie in dropbox. Het e-mailadres onderaan de notulen is het oude, dus e-mailadres aanpassen.

De actielijst wordt geactualiseerd.

 1. 4.Nieuwjaarsreceptie 2018

-          Henk deelt het overzicht van aanmeldingen uit. Henk heeft een telefoongesprek met dhr. Kruissen van de Mozartlaan gehad. Mozartlaan is niet uitgenodigd (3 personen), omdat het woensdag geen informatieavond betreft en er geen commissie meer is. Dhr. Kruissen wil in de nabije toekomst wel in de nieuwe CvH. Henk gaat hem alsnog uitnodigen.

-          Jan vraagt naar de Kleurenbuurt; Henk heeft daar geen contact mee kunnen krijgen. De e-mail komt blijkbaar om een of andere reden niet bij Wil van Biemen (penningmeester) terecht. De voorzitter vindt nog wel een gelegenheid om haar voor een uitnodiging aan te spreken.

-          Mevrouw Timmermans, de nieuwe bestuurder, zal woensdagavond ook aanwezig zijn. Henk geeft aan dat Mieke heeft doorgegeven wie er van WonenBreburg komt.

-          Breda moet ook op lijst vermeld worden.

-          Iedereen krijgt na afloop een cadeautje mee, behalve personeel van WonenBreburg. De CvH’s die niet aanwezig zijn, krijgen de gelegenheid om het op te halen.

-          Henk vraagt om op de presentielijst in de kolom enquête het aantal meegegeven exemplaren per CvH in te vullen. Alle tasjes worden voorzien van een enquête. Henk zorgt voor 130 exemplaren. De CvH’s leveren na intern overleg allen 1 ingevulde enquête per CvH in.

-          De voorzitter geeft tot slot met het noemen van de belangrijkste punten het verloop van de avond weer.

 1. 5.Lopende zaken WOC

Gesworen Hoek

Harrie vertelt dat Olga Wieberdink, woonconsulente per e-mail aan Henk heeft laten weten, dat zij samen met de WOC wil kijken om een CvH op zetten in Gesworen Hoek (Reeshof). Harrie gaat een afspraak maken.

Nassaustraat

Nicole Appels, dochter van mevrouw Appels (Staatsliedenbuurt), wil geen contact met Harrie. Harrie kan daar zelf geen actie meer in ondernemen. Nicole is voorzitter van de CvH.

De voorzitter stelt voor een briefje namens het bestuur van HBO te sturen aan de contactpersoon van de CvH, waarin hij zijn teleurstelling uitspreekt. Er zal worden uitgelegd hoe de verhoudingen behoren te zijn en dat verwacht wordt dat Nicole met de mensen in gesprek gaat. Als daarna blijkt dat de CvH niet met HBO in gesprek wil gaan, dan wordt dit aan WonenBreburg doorgegeven.         (actie: Peter)

Bartokstraat

Vorige week is er een bijeenkomst geweest, waarbij woonconsulent, huismeester en klankbordgroep bij aanwezig waren. De eerste zes woningen waren volgens planning voor Kerstmis klaar. Harrie heeft ook twee woningen bezocht en aan de klankbordgroep vertelt dat Leo vertrokken is. Het project loopt nu en daarom is aan een nieuwe adviseur niet direct behoefte.

Over de renovatie van de standaardwoning waren de bewoners zeer tevreden. Voor de andere woning (t.b.v. mindervaliden) is maatwerk geleverd, bijvoorbeeld de keuken en verplaatsen wasmachineaansluiting. Daar waren wel kosten aan verbonden, maar niet extreem hoge.

Harrie vertelt ook dat in het kader van de energetische maatregelen WonenBreburg contact met de verschillende gasleveranciers heeft gehad. Voor de stroomvoorzieningen en warmwatervoorziening wordt een overstap gemaakt naar Ennatuurlijk. Zij nemen de contracten over en regelen dan voortaan de voorschotten en facturatie, Belangrijk om te volgen of de overstap goed verloopt.

Verder komen er nieuwe vloertegels in de hal en een nieuw bellenbord, de ruimte waar de woonconsulent zit wordt voorzien van helder draadglas. Er wordt een groot tv-scherm geplaatst t.b.v. mededelingen. Aan eind van project kunnen we kijken om daar een CvH op te richten.

Jongerencafé (tussen 20 en 35 jaar)

Wilhelmien is bij een paar bewoners aan de deur geweest om ze uit te nodigen voor het jongerencafé. Een jonge vrouw heeft wel belangstelling maar een andere jongeman heeft niets meer van zich laten horen. Bij twee mensen gaat Wilhelmien nog langs.

Met een van de twee bewoners die al een tijd geleden benaderd waren, had Harrie contact gehad. Vervolgcontact is helaas niet meer gelukt. De andere bewoner is een jonge vrouw en die komt volgende week maandag 15 januari naar de bijeenkomst. De gespreksleidster uit Eindhoven komt ook.

Marian meldt dat zij bij meerdere bijeenkomsten niet aanwezig kon zijn en heeft daarom besloten om geen deel meer te nemen aan het project jongerencafé.

Joke vertelt over Krijn uit de Bouwmeesterbuurt die een kleine woning heel goed heeft ingericht en daarmee in Venster heeft gestaan. Zo iemand kan voor het jongerencafé ook veel betekenen. Harrie stelt voor om via de woonconsulent contact met Krijn te zoeken.

Warmondstraat

Volgende week dinsdagavond 16 januari vindt er een gesprek plaats.

 1. 6.Mededelingen Regio

-          Het Regio-overleg is dinsdagmiddag 9 januari 2018. Harrie is verhinderd.

-          De voorzitter neemt de regio-agenda door.

-          Gwen Hofland komt praten over het aanboren van huurderskracht, samen met Marlies van den Akker. Jan vertelt dat meer dan een jaar geleden er een sessie is geweest met Marlies van den Akker, maar daarna niets meer van is vernomen.

-          Henk verzoekt om de kwestie van het vastzitten van 7 personen in de lift bij rondvraag aan te kaarten.

-          Documenten komen voortaan in map Regio in de dropbox te staan.                   (actie: Henk)

Eventuele agendapunten voor de volgende regiovergadering in de volgende HBO-vergadering

(5 maart) bepalen.

 1. 7.Mededelingen SHW

De voorzitter meldt dat er nog geen agenda bekend is voor de SHW vergadering op

woensdag 17 januari 2018.

 1. 8.Mededelingen SBO  

De eerstvolgende SBO bestuursvergadering vindt plaats op maandag 12 februari en de eerstvolgende stuurgroep Convenant is op maandag 19 februari.

 1. 9.Rondvraag / wat verder ter tafel komt

-          Jan meldt dat hij samen met Henk de uitnodigingen voor de nieuwjaarsreceptie allemaal apart per e-mailadres heeft verzonden. Daaruit is gebleken dat er nog foute adressen in zitten, die niet in de niet-verzondenmap terecht zijn gekomen maar toch zijn blijven hangen. Reden om te gaan professionaliseren. Er was een bestelling bij KPN geplaatst, maar die stond opeens als geannuleerd. Na enkele telefonische contacten blijkt een klein zakelijk pakket nodig en een monteur zal dat komen checken. ­­

-          Henk vraagt of de nummering van de notulen met 2018 kunnen beginnen. Aangezien het voor de volgorde geen verschil maakt wordt 18… etc aangehouden.

-          Jan zorgt voor verzending van de link naar de enquête.

-          Harrie vertelt dat Boerke Mutsaers content was met onze aanwezigheid.

 1. 10.Deskundigheidsbevordering

De voorzitter geeft aan dat deskundigheidsbevordering heel goed is voor de HBO-bestuursleden en ook voor de CvH’s. Het doel is om het kennisniveau te verhogen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 24 januari a.s. met als onderwerp communicatie. Henk regelt de faciliteiten voor Habitask en de lunch.

Henk heeft een concept opgesteld en belangrijk is om dat eerst goed lezen en dan te kijken waar we onze prioriteiten willen leggen, aldus de voorzitter. Daarna kunnen de CvH’s erbij betrokken worden. De vragenlijst aan de CvH’s kan nog even wachten, want eerst gaan de HBO-leden kijken wat het belangrijkste is.

Joke geeft als voorbeeld de ontwikkeling dat de komende jaren de gasleveranties zullen gaan verdwijnen en er overal andere warmtebronnen gaan komen. Het betekent dat we dan te maken krijgen met de Firma Eteck e.d. Helaas verloopt dat niet altijd even soepel. In de Warmtewet (Wetten.Overheid.nl) staat vermeld wat er moet en wat er kan gebeuren, bijvoorbeeld ook in geval van schade. In het Sinterklaasweekend (december 2017) zijn er 70 storingen geweest, alleen al vanuit de Heikant (torengebouw).

Jan geeft aan dat WonenBreburg een deskundige in huis heeft, maar dat was bij Joke niet bekend. Joke heeft een klacht gemeld bij Engie. Ook facturen bleken soms zomaar veel hoger te zijn, eentje zelfs met 30 %. Eteck wijt het aan een nieuw systeem.

Het goed laten informeren op een breed vlak vanuit praktijk door zowel medewerkers van WonenBreburg als door externe deskundigen is het doel, aldus de voorzitter. Een onafhankelijk advies zal daarbij ook belangrijk zijn. Henk vult aan dat ook HBO de zaken professioneel moet aanpakken, om met de professionals van WonenBreburg afspraken te kunnen maken.

Joke geeft aan de toekomstige woningbouw en energie twee belangrijke punten te vinden. Henk legt uit dat voor een ander het lezen van een begroting en jaarverslag belangrijk is.

De voorzitter vraagt ieder een lijstje te maken met voor haar/hem de prioriteiten. Vervolgens kan er een plan gemaakt worden wat in het eerste kwartaal kan worden aangepakt, in het tweede kwartaal, etc.                                                                                                                          (actie: Allen)

 1. 11.Sluiting

Als voorzitter sluit Peter met dank de vergadering.

Tilburg, 5 maart 2018

Peter Valk, voorzitter                                      Henk Dankers, secretaris

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.     geactualiseerd: 8 januari 2018

Vergader-

Datum

Nr.

Inhoud

Actie door

Termijn

25-09-2017

102

Jongerencafé organiseren

Joke/ Harrie/Marian/

Wilhelmien

25-09-2017

103

Voorstel algemene kennisoverdracht van HBO-leden (i.o.m. Jeroen Kras)

Henk

Langere termijn

29-11-2017

105

Data kopij aanleveren voor Venster opvragen of opzoeken.

Henk

29-11-2017

107

Harrie zal een voorraad enveloppen aanschaffen voor bij de flyers.

Harrie

29-11-2017

111

Met Haico contact opnemen over de vraag m.b.t. een adviseur voor zowel HBO Tilburg als platform Breda

Henk

29-11-2017

112

Enquête met link begin januari naar alle CvH’s mailen en printversie aanleveren bij Henk die uitdraaien maakt om tijdens de nieuwjaarsreceptie uit te delen.

Jan

29-11-2017

113

Wim Corsten een keer uitnodigen voor een HBO-vergadering.

Henk

08-01-2018

114

Brief naar contactpersoon van CvH Nassaustraat

Peter

08-01-2018

115

Documenten regio voortaan in map Regio in de dropbox

Henk

08-01-2018

116

Klein zakelijk (internet) pakket t.b.v. email etc.

Jan

08-01-2018

117

Lijst prioriteiten deskundigheidbevordering maken

Allen

P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn)

09-03-2015

1

Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe contactpersonen (o.a. WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk.

Adreswijzigingen verzamelen en Adreswijzigingen bijhouden

Allen

Henk

Bernie

17-06-2013

3

De Werkgroep Ondersteuning CvH’s (WOC) standaard op de hoogte brengen van zaken die eventueel spelen bij een CvH.

DB of secretaris

22-04-2014

4

Regelmatig een gesprek plannen met Myreen Minnaar van WBB ter bespreking van lopende zaken.

Peter

12-09-2016

5

-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van www.hbowonen99.nl (zie kopijdata)

-Naar CvH ´s communiceren dat zij informatie mogen aanleveren voor de site.

-De webcommissie stuurt een melding naar de CvH ´s bij nieuwe informatie op de site.

Henk

en

Jan

04-04-2016

7

Adressenlijst in dropbox actualiseren

Jan/Henk