Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen

Maandag 20 november 2017 van ca. 11.00 tot 12.00 uur

Aanwezig:

Van het bestuur                        de heer Peter Valk (voorzitter)

                                               de heer Henk Dankers (secretaris)

                                               de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)

mevrouw Ger Heerdink

mevrouw Wilhelmien van Amersfort

mevrouw Marian Dickens

de heer Harrie van Baardwijk

                                                mevrouw Joke van Wensveen

Afwezig met bericht:                 de heer Leo van Gerven (adviseur)

Verslaglegging                         mevrouw Hannie Janssen (SMS)

 1. 1.Opening

De voorzitter opent de bestuursvergadering die deze keer later is begonnen i.v.m. een intern werkoverleg voorafgaande aan deze vergadering.

De heer Leo van Gerven heeft zich afgemeld.

De agenda kan vanwege tijdgebrek niet meer volledig worden behandeld. Alleen de rondvraag en wat verder ter tafel komt, is behandeld. Voor bespreking van de overige agendapunten wordt aan het eind van deze vergadering een nieuwe datum vastgelegd.

 1. 2.Rondvraag en wat verder ter tafel komt

 • Jan deelt mee dat er onlangs een intakegesprek is geweest met Doris de Bruin over trainingen. Er worden een aantal trainingen gegeven en het onderwerp is communicatie. Het gaat over de communicatie van het HBO met verschillende groepen, zoals met Regio, SHW, SBO, commissies en ook over de onderlinge communicatie in de HBO.
 • De datum voor de training communicatie wordt gepland op woensdag 24 januari 2018 en duurt een hele dag. De onderwerpen die aan bod komen staan in een bericht van Doris de Bruin. Jan zal dit naar alle HBO-leden tijdig doorsturen. (N.B. Is gebeurd)
 • Het diner is op vrijdag 22 december 2016 vanaf 18.30 uur bij Boerke Mutsaers aan de Vijverlaan in Tilburg en het restaurant is rolstoeltoegankelijk. De voorzitter verzoekt aan ieder die niet bij het HBO-diner aanwezig kan zijn dit tijdig aan Henk door te geven.
 • De voorzitter deelt mee dat Ingrid van Loon (medewerker WonenBreburg) heeft laten weten dat er dit jaar geen jaarkalenders worden bezorgd bij huurders. Huurders krijgen de gelegenheid zelf een jaarkalender 2018 bij de huismeester op te halen.
 • Harrie en Wilhelmien zijn vorige week naar een live-klantenpanel geweest. Wilhelmien heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de schilders een compliment te geven. Verder is er belangstelling van een huurder woonachtig aan de Rueckertbaan om lid te worden van de CvH en aanstaande donderdag heeft Wilhelmien een gesprek met haar.
 • Het organiseren van een jongerencafé ligt nu tijdelijk stil. Neeltje van den Hoogen heeft al wel een affiche gemaakt, aldus Joke en Harrie. Als locatie wordt gedacht aan café De Smederij in de Spoorzone.
 • De CvH van de Nassaustraat wil een gesprek met de HBO. Harrie stuurt de gegevens door naar Henk t.b.v. een uitnodiging. (actie: HvB)
 • Er is een keuze gemaakt voor een cadeautje voor de CvH’s en dat wordt op de Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2018 uitgedeeld.
 • Henk verwijst naar het e-mailbericht dat alle HBO-leden hebben ontvangen en waarin melding wordt gemaakt van het spreekuur in Tilburg Noord.
 • Tot slot wordt afgesproken om de volgende vergadering te laten plaatsvinden op woensdag 29 november 2017 om 09.30 uur.

De volgende bestuursvergadering staat gepland op woensdag 29 november 2017 om 09.30 uur.

Tilburg, 29 november 2017

Peter Valk, voorzitter                                      Henk Dankers, secretaris

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.     geactualiseerd: 20 november 2017

Vergader-

Datum

Nr.

Inhoud

Actie door

Termijn

09-05-2016

87

Visitatierapport op website

Henk / Jan

09-01-2017

88

Afspraak maken met WBB betreft Bartokstraat onderhoud 2017

Henk/Leo

13-03-2017

99

Standpunt HBO overbrengen; HBO niet eens met SBO inz. publiceren samenvatting verslag op website i.p.v. volledig verslag

Henk

25-09-2017

100

Inventarisatie prestatieafspraken en stedelijk beleid

Henk en Leo

25-09-2017

101

2 CvH’s uitnodigen vóór 18 oktober 2017

Henk/ Harrie

Voor 18-10

25-09-2017

102

Jongerencafé organiseren

Leo/ Joke/ Harrie/ Wilhelmien

25-09-2017

103

Voorstel kennisoverdracht van HBO-leden

Leo

25-09-2017

104

HBO Inlichten over doorschuiven consulenten; agenda Regio

Peter

26-09-2017

25-09-2017

105

John Desmares wederom uitnodigen voor nieuwjaarsreceptie

Harrie

20-11-2017

106

Gegevens CvH Nassaustraat doorsturen naar Henk i.v.m. uitnodigen voor een gesprek met de HBO.

Harrie

P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn)

09-03-2015

1

Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe contactpersonen (o.a. WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk.

Adreswijzigingen verzamelen en Adreswijzigingen bijhouden

Allen

Henk

Bernie

17-06-2013

3

De Werkgroep Ondersteuning CvH’s (WOC) standaard op de hoogte brengen van zaken die eventueel spelen bij een CvH.

DB of secretaris

22-04-2014

4

Regelmatig gesprek plannen met Myreen Minnaar van WBB ter bespreking van urgente kwesties

Peter

12-09-2016

5

-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van www.hbowonen99.nl

-Naar CvH ´s communiceren dat zij informatie mogen aanleveren voor de site.

-De webcommissie stuurt een melding naar de CvH ´s bij nieuwe informatie op de site.

Henk

en

Jan

04-04-2016

7

Adressenlijst in dropbox actualiseren

Jan