-concept-

Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen

Maandag 1 mei 2017, van 9.30 tot 11.00 uur

Aanwezig:

Van het bestuur                        de heer Peter Valk (voorzitter)

                                               de heer Henk Dankers (secretaris)

mevrouw Ger Heerdink,                        tot agendapunt 7

de heer Harrie van Baardwijk

mevrouw Wilhelmien van Amersfort

mevrouw Marian Dickens

                                                mevrouw Joke van Wensveen

de heer Leo van Gerven (adviseur)

Afwezig:                                   de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)

                                   

Verslaglegging                         mevrouw Hannie Janssen (SMS)

 1. 1.Opening

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. 2.Mededelingen

De voorzitter meldt het volgende:

-       De uitnodiging voor de afscheidsreceptie van Aline Zwierstra is door iedereen ontvangen. Henk stelt voor om samen met SHW een afscheidscadeau te overhandigen. Over een passend cadeau gaat de voorzitter met SHW overleggen.

-       Ger zal vandaag i.v.m. een afspraak de vergadering eerder verlaten en kan tot 10.15 uur blijven.

-       Leo vraagt namens Hanneke Herders bij de commissies na te gaan hoeveel boekjes zij willen hebben over ‘Volkshuisvesting, het ontstaan van de corporaties’.  

 1. 3.Notulen en actielijst bestuursvergadering 13 maart 2017

Tekstueel en naar aanleiding van:

Pg 1, pnt 2, 4e-; Jeu Blommenberg moet zijn Jeun Bronneberg.

Pg 1-3; Wilhelmien moet zijn Wilhelmien.

Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen/aanvullingen als vastgesteld beschouwd.

De actielijst wordt besproken en wordt gewijzigd.

Punt 87; actiepunt blijft staan met uitzondering van ‘bij geregistreerde’.

Punt 89 en 93 t/m 98; is afgewerkt en kan van de actielijst af.

De P.M. lijst wordt besproken en wordt gewijzigd.

Punt 8; kan van de actielijst af.

 1. 4.Planning Jaarvergadering HBO 10 mei 2017

-       De voorzitter bedankt Bernie en in het bijzonder ook Henk en Jan voor het volledig en tijdig tot stand komen van het Jaarverslag 2016. Complimenten van de HBO-bestuursleden voor het verslag in nieuwe vorm als drukwerk.

-       De lijst van aftreden en de agenda worden doorgenomen en goedgekeurd.

-       Harrie heeft wederom het e.e.a. met Boerke Mutsaers geregeld.

-       Er is tot op heden geen afzegging van de wethouder binnen gekomen.

-       De voorzitter stuurt nog een herinnering naar schrijver en acteur Frank van Pamelen.

-       Er zijn geen schriftelijke vragen binnen gekomen.

-       Henk vraagt om van elke CvH bij binnenkomst de contactgegevens te controleren en aan te vullen.

 1. 5.Lopende zaken WOC

Harrie geeft een toelichting op de lopende zaken namens de WOC:

 1. 1.Witbrand West

Er is niets van Witbrand West binnen gekomen.

 1. Wandelbos I

Henk Kruisen is verhuisd en heeft alles overgedragen aan de penningmeester Jan Zaunbrecher. Hij wil proberen om in de Reyshoeve, waar hij nu woont een CvH op te zetten.

Wilhelmien stelt voor om in de Kruidenbuurt te flyeren en daar een nieuwe CvH proberen op te starten.

 1. 3.Sweelincklaan

Harrie vertelt dat hij met 3 kandidaten in gesprek is geweest. Er is deze week wel een mailtje binnen gekomen van Theo Spijkers. De WOC wil daar wel een nieuwe CvH opzetten. Er wordt een brief voor opgesteld en er zal worden geflyerd.

 1. 4.Stadsplein Forum (Ketelhavenplein)

De vorige keer was afgesproken om een gesprek te voeren in aanwezigheid van een externe gespreksleider. Helaas is bij de uitnodiging per abuis verzuimd om een onafhankelijke gespreksleider uit te nodigen. Het gesprek heeft desondanks plaats gevonden en Peter heeft als gespreksleider gefungeerd. Er werd weinig gesproken over de al bestaande problemen. Het is gebleken dat een aantal bewoners van vooral het Atrium teleurgesteld is in WonenBreburg. Er is daar een groot verloop onder huurders, omdat een aantal daar maar kort woont. Het betreft met name mensen die bij bedrijven als Fuji, Tesla en de UvT werkzaam zijn. Er is nu geen vervolgafspraak gemaakt.

 1. 5.Staatsliedenbuurt

De bewoners die in oktober voor een gesprek bij Boerke Mutsaers waren geweest, zijn opnieuw uitgenodigd voor een gesprek, behalve mevr. Appels. Met haar was al uitvoerig gesproken. Er zijn twee mensen geweest en zij hebben een toelichting gegeven op het tot stand komen van een brief door mevr. Appels.

Harrie heeft met deze twee personen afgesproken dat klachten de komende periode worden verzameld en schriftelijk worden doorgegeven aan de HBO. Over een half jaar vindt er een evaluatie plaats.

 1. 6.Drie Componisten

Harrie heeft met Jamila gesproken. Er is vorige week maandag geflyerd met een enquête erbij en met de hoop dat er iemand komt. In de brief staat vermeld dat men voor 5 mei kan reageren en dat daarna een bijeenkomst wordt georganiseerd. Met Jan Zaunbrecher (penningmeester) is afgesproken dat als er een doorstart kan worden gemaakt er dit jaar nog een vergoeding wordt verstrekt.

 

 1. 6.Mededelingen Regio, eventuele agendapunten

-       Het onderwerp Participatie is aan de orde geweest, maar loopt door en zal automatisch weer ter sprake komen.                                               

-       Ger heeft een uitnodiging ontvangen van WBB om bij een overleg (half mei) aanwezig te zijn, waarin huurders wordt gevraagd hoe zij door WBB zijn benaderd en/of uitleg hebben gekregen m.b.t. de huurverhoging.

De voorzitter vraagt nieuwe agendapunten voor de Regiovergadering tijdig door te geven.

 1. 7.Mededelingen SHW  

-       SHW heeft een profielschets voor een nieuwe kandidaat voor de RvC gekregen, ter vervanging van een vertrekkend lid van de RvC. De SHW wordt bij de procedure betrokken wat betekent dat Wim Leerves, voorzitter SHW en Peter Valk met de kandidaat een gesprek hebben. Vorige keer bleek uit een gesprek met een kandidaat dat deze geen affiniteit met huurders had en is het advies om niet met deze persoon verder te gaan opgevolgd.

-       De huidige voorzitter Herman Touw gaat dit jaar ook weg maar daar komt geen vervanging voor. Het voorzitterschap wordt voortgezet door de heer Van Dongen, al lid van de RvC.

-       Leo vertelt dat voor een nieuwe huurderscommissaris Wim en Gerda samen met Wim Corsten een procedure opstellen, waarbij Leo hen gaat helpen. Van George Herders heeft Leo een verslag van de vorige procedure in 2014 ontvangen. De RvC heeft nu op basis van wettelijke voorschriften een soort matrix gemaakt van alle kennis en kunde die de RvC heeft en een profielschets gemaakt. Vanuit Breda worden wijzigingsvoorstellen gedaan, zoals bijv. een academische opleiding als jurist niet, maar iemand moet wel op een bepaald niveau zitten. Erg belangrijk is dat iemand aantoonbare kennis van huurderszaken heeft.

-       Er is een nieuwe stafmedewerker aan de RvC toegevoegd die jurist is, om de RvC te begeleiden, aldus Leo.

-       Leo vertelt verder dat er voor vervanging van Aline Zwierstra ook een aparte procedure wordt opgestart.

 1. 8.Mededelingen SBO

Henk deelt mee dat de themabijeenkomst over WiZ (Woning in Zicht) zal gaan. Deze zal in juni plaats vinden en de uitnodiging volgt nog.

 1. 9.Rondvraag

-       De jaarvergadering in Breda was informatief en gezellig. De presentatie van Leo over participatie van huurders was heel interessant en meerdere HBObestuursleden stellen voor om dit ook in Tilburg te doen. Leo geeft een korte toelichting over de presentatie en vertelt op welke manieren huurders benaderd kunnen worden. Jonge huurders vinden namelijk andere zaken belangrijker dan oudere huurders. Zij zijn op een informele manier makkelijker te bereiken.

-       Harrie vraagt of overgebleven geschenken in 1 doos op een plek in een kast kunnen staan i.p.v. verspreid.

-       In overleg met het DB kan in een bepaalde situatie een overgebleven geschenk worden gegeven, bijvoorbeeld aan de 2 leden van de kascontrolecommissie.

-       Voor het afscheid van Aline Zwierstra kan bijvoorbeeld een kistje wijn worden geschonken samen met een bos bloemen.

-       Wilhelmien vertelt dat Anyta Pigmans bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen.    

 1. 10.Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 12 juni 2017 om 09.30 uur.

Tilburg, 12 juni 2017

Peter Valk, voorzitter                                      Henk Dankers, secretaris

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.     geactualiseerd: 1 mei 2017

Vergader-

Datum

Nr.

Inhoud

Actie door

Termijn

09-05-2016

87

Visitatierapport op website

Henk / Jan

09-01-2017

88

Afspraak maken met WBB betreft Bartokstraat onderhoud 2017

Henk/Leo

13-03-2017

99

Standpunt HBO overbrengen; HBO niet eens met SBO inz. publiceren samenvatting verslag op website i.p.v. volledig verslag

Henk

P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn)

09-03-2015

1

Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe contactpersonen (o.a. WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk.

Adreswijzigingen verzamelen en Adreswijzigingen bijhouden

Allen

Henk

Bernie

17-06-2013

3

De Werkgroep Ondersteuning CvH’s (WOC) standaard op de hoogte brengen van zaken die eventueel spelen bij een CvH.

DB of secretaris

22-04-2014

4

Regelmatig gesprek plannen met Myreen Minnaar van WBB ter bespreking van urgente kwesties

Peter

12-09-2016

5

-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van www.hbowonen99.nl

-Naar CvH ´s communiceren dat zij informatie mogen aanleveren voor de site.

-De webcommissie stuurt een melding naar de CvH   ´s bij nieuwe informatie op de site.

Henk

en

Jan

04-04-2016

7

Adressenlijst in dropbox actualiseren

Jan

Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon: 06-42 929 162 – KvK: 18055748