Notulen van de bestuursvergadering van het algemeen bestuur van HBO Wonen

Maandag 9 januari 2017, 9.30-11.30 uur

Aanwezig:

Van het bestuur                        de heer Peter Valk (voorzitter)

                                               de heer Henk Dankers (secretaris)

de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)

mevrouw Ger Heerdink

de heer Harrie van Baardwijk

mevrouw Wilhelmien van Amersfort

mevrouw Marian Dickens

                                                mevrouw Joke van Wensveen

de heer Leo van Gerven (adviseur)

                                   

Verslaglegging                         mevrouw Hannie Janssen (SMS)

 1. 1.Opening

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de heer Leo van Gerven. De voorzitter vertelt dat Leo de taken van George gaat overnemen.

Er volgt een voorstelronde.

Leo vertelt dat George heeft laten weten tevreden te zijn dat hij hem opvolgt en graag waar nodig op de achtergrond nog zal ondersteunen. Sinds anderhalf jaar is het wederzijdse contact weer intensief. Beiden kennen elkaar uit de jaren 80 als opbouwwerkers in Vlaardingen. Leo is daarna bij een woningbouwcorporatie in Deventer gaan werken. Vervolgens als zelfstandige werkzaam geweest voor Breda m.b.t. de stedelijke vernieuwing. In Tilburg idem voor het Pater van den Elsenplein en Verdiplein in de periode dat Jan Hamming wethouder was. Sinds 4 jaar is Leo aan het werk met huurdersorganisaties en heeft bij Talis een nieuwe participatieaanpak ontwikkeld. Leo is nu betrokken in Hellevoetsluis en in Hilversum bij Dudok Wonen voor begeleiden van algemene zaken. Begeleiden van het samenwerkingsverband van 6 huurdersverenigingen in de regio Hilversum. De Alliantie Hilversum heeft voor volgend jaar ook om intensievere begeleiding verzocht. In Weesp en Gooise meren is het meer gericht op de prestatieafspraken. Leo heeft vertrouwen in goede samenwerking.  

 1. 2.Mededelingen

De vergaderruimte zal binnenkort ongeveer 1 werkweek niet gebruikt kunnen worden, aldus de voorzitter. Er wordt nl. over 2 weken met werkzaamheden gestart vanwege de aanleg van leidingen in het plafond.

 1. 3.Notulen en actielijst bestuursvergadering 21 november 2016

Tekstueel en naar aanleiding van:

Pg 1, pnt 5, 1e-; opmerking: Joke meldt een brief te hebben ontvangen, waarin een verhoging van € 4,-- wordt vermeld voor verlichtingskosten van de gezamenlijke ruimten. Henk meldt dat de servicekosten in % niet omhoog zouden gaan en dat kan met een lijst vergeleken worden. Zij brengt de volgende vergadering de brief mee.

Pg 1, pnt 5, 4-; Kennis js m.z. is ….

Pg 2, pnt 7.3; lts alinea “Een van de klachten ……” heeft geen betrekking op Dreven maar op de Staatsliedenbuurt. Gwen Hofmans m.z. Gwen Hofland.

Pg 2, pnt 7.5; …Ger heeft hiervoor de standaardbrief ….. m.z. Ger heeft hiervoor zelf een brief opgesteld en zal deze naar de secretaris doorsturen t.b.v. het archief van de commissie.

Opmerking: er is een nieuw commissielid en hij komt a.s. woensdag naar de nieuwjaarsbijeenkomst, aldus Ger.

Het verslag wordt met inachtneming van de wijziging/aanvulling als vastgesteld beschouwd.

De actielijst wordt besproken en geactualiseerd.

Ad 68; gaat naar de p.m. lijst (wordt p.m. nr. 8).

Ad 69; de persoon in kwestie is verhuisd, waardoor dit komt te vervallen. Kan van de actielijst af.

Ad 65 en 90 zijn afgewerkt; gaan van de actielijst af.

De P.M. lijst blijft ongewijzigd.

Ad 8; komt van de (nr. 68) actielijst; blijft op de p.m.lijst.

 1. 4.Nieuwjaarsbijeenkomst H.B.O. 2017

-       Harrie gaat morgen de levering van de Nieuwjaarsattenties controleren en neemt contact op met de andere leden voor eventuele assistentie.

-       Henk meldt dat de nieuwe enquête is gedrukt.

-       Er zijn 90 aanmeldingen van de CvH’s, waaronder Hans Pars, Aline Zwierstra en een aantal woonconsulenten en huismeesters van WBB.

-       De voorzitter verzorgt het welkom en de opening van de avond. Hij zal tevens korte uitleg geven over de vernieuwde enquête. Na het gezamenlijk heffen van een glaasje krijgt Aline Zwierstra (directeur/bestuurder) het woord. Er wordt die avond ook afscheid genomen van George Herders als adviseur. Het afscheidscadeau voor George wordt een boekenbon en bloemen voor zijn echtgenote.

 1. 5.Mededelingen Regio, agendapunten

-       Marian meldt verhinderd te zijn voor de regiovergadering a.s. dinsdag 10 januari.

-       In de nieuwjaarsnacht is dit jaar alweer bovenin de toren op de 18e verdieping van De Heikant alles uitgevallen, meldt Harrie. De CvH en Wil van Gool (medewerker Heikant) hebben dit al eens aangekaart bij WBB, omdat het zorggedeelte dan ook uitvalt. Bewoners en bezoekers hebben tot half drie moeten wachten voordat zij weg konden.

Oorzaak is rook van het vuurwerk dat in het ventilatiesysteem terecht komt.

            Deze gebeurtenis morgen op de Regiovergadering als agendapunt ter sprake brengen.

-       Als gasten zijn morgen twee woonconsulentes uitgenodigd t.w. Mariët van Maanen en Anja van Zelst om de voortgang van desbetreffende CvH te bespreken.

-       Harrie meldt dat Gwen Hofland ondanks haar toezegging nog geen contact met bewoners van de Staatsliedenbuurt heeft gehad.

Dit punt ook morgen in de Regiovergadering melden.

-       Henk meldt dat volgens Myreen de CvH van het complex waar Henk woont de aanbieding van WBB m.b.t. politiekeurmerk-sloten heeft afgewezen. In de vorige notulen van de Regiovergadering staat een bedrag van € 172,-- per slot vermeld. Als bewoner is hij door de CvH niet geïnformeerd. Leo geeft aan dat men individueel van het aanbod door WonenBreburg gedaan gebruik kan worden gemaakt en dit niet persé via de CvH hoeft te lopen. WBB moet dit dan wel middels een brief aan bewoners kenbaar maken en regelen.

 1. 6.Mededelingen SHW

Er zijn geen mededelingen.

 1. 7.Mededelingen SBO

Er zijn geen mededelingen.

 

 1. 8.Lopende zaken, commissies van huurders (CvH)

Harrie geeft een toelichting op de lopende zaken namens de WOC:

 1. 1.Sweenlincklaan

Harrie meldt dat er op zijn uitnodiging via e-mail helaas geen reactie is gekomen. M.b.v. de vernieuwde adressen- en telefoonlijst zal Harrie proberen de heer Theo Spijkers nogmaals te benaderen.

 1. 2.Staatsliedenbuurt

Hierin zijn nog geen stappen in ondernomen.

 1. 3.Drömhof

Harrie heeft een bewoner van de Bisschop Bekkerslaan gesproken die niet wist dat er geen CvH meer was. Er is wel nog steeds overlast van hangjongeren op de parkeerplaats achter het Textielmuseum.

 1. 4.Witbrand West

Tijdens de jaarvergadering daar heeft Wilhelmien een oproep onder de bewoners gedaan. Wilhelmien meldt dat Witbrand nog bezig is met een doorstart en dat het wenselijk is om daar ook nog eens te flyeren eventueel met begeleidende brief.

 1. 5.Wandelbos I

Dhr. Henk v.d. Velden is, na de verhuizing van de heer Kruisen naar de Reyshoeve, nog de enige die in de CvH is overgebleven. Het voorstel van Wilhelmien is om te gaan flyeren.

Als de heer v.d. Velden a.s. woensdag op de nieuwjaarsbijeenkomst is, zal Harrie met hem kennismaken om polshoogte te nemen over de voortzetting van de CvH of anders een afspraak met hem maken. Henk zal de heer v.d. Velden terug op de lijst zetten.

 1. 6.Bartokstraat

Henk meldt dat er 9 geïnteresseerden waren voor het instellen van een klankbordgroep, maar uiteindelijk zijn er maar 2 bewoners op de 1e bijeenkomst komen opdagen. Verder waren aanwezig de opzichter, aannemer, woonconsulente en technicus. De woonconsulente zal nog nagaan wat de reden van de lage opkomst is.

Voor het groot onderhoud komt er een programma van eisen, een technisch rapport en overleg met de technische opzichter. Henk zal nu samen met Leo in eerste aanvang met bewoners meedenken en gesprekken voeren over deze onderwerpen. Henk stuurt de benodigde informatie naar Leo.                                                                                           (actie: Henk/Leo)

De 2e bijeenkomst vindt eind januari/begin februari plaats.   

 1. 9.Vergaderschema 2017

Het vergaderschema 2017 staat als pdf in de dropbox.

 1. 10.Vernieuwde enquête
 • De voorzitter zal a.s. woensdag in zijn welkomstwoord wijzen op de nieuwe enquête 2017. Bij vertrek wordt deze aan iedereen uitgereikt, samen met de Nieuwjaarsattentie.
 • De penningmeester meldt dat de enquête digitaal kan worden ingevuld en het mogelijk is om een printversie af te drukken. Hij stuurt de link in een mail naar de CvH’s. Handmatig invullen kan bij uitzondering ook nog.
 • De formulieren dienen voor 15 februari te zijn ingeleverd i.v.m. de betaling van de vergoeding.

 1. 11.Stage bij WonenBreburg

De voorzitter vertelt dat een spel tijdens de thema-avond aanleiding is geweest om een dag/dagdeel op een afdeling van WonenBreburg mee te lopen.

-       Henk werd door Jeroen Kras op de afdeling Strategie & Beleid hartelijk ontvangen bij een teamoverleg. Er werd een presentatie gegeven en uitgelegd hoe een jaarverslag tot stand komt.

-       Jan heeft een rondleiding van Karin de Man op de afdeling automatisering gehad. Hij heeft een vergadering bijgewoond. Als tip had hij aangegeven om de blog van Aline Zwierstra in de nieuwsbrief op te nemen, wat men een goed idee vond.

-       Wilhelmien is met een teamleider naar een huismeester in de Schutsboomhof en naar het Groenewoud gegaan waar wat probleempjes waren. Zij vond het interessante om op deze wijze een inkijkje te krijgen.

-       Peter gaat nog met Herman Touw (voorzitter RvC) op stap.

-       Henk heeft bij WBB aangegeven dat bij de andere leden van HBO en SHW ook belangstelling bestaat om een dagje mee te lopen.

 1. 12.Rondvraag

-       Ger refereert aan een artikel in de krant over onderhoud van woningen, dat sommige woningbouwcorporaties geen of slecht onderhoud uitvoeren maar wel huurverhoging doorrekenen. Een oproep is om dit bij CvH’s te melden.

-       Vorige week heeft de voorzitter van SHW de brief van de Autoriteit woningcorporaties van WBB ontvangen. Het goede nieuws is dat de Autoriteit geen aanleiding heeft tot interventies. Voor HBO is het volgens Henk wel belangrijk om nog even naar de cijfers te kijken en v=te vergelijken met het landelijk gemiddelde betreft onderhoud.

-       Henk vertelt dat de CvH Forum graag een afspraak wil maken op kantoor om het e.e.a. te bespreken.

-       Joke vraagt Henk waar de gegevens over de investeringen terug te lezen zijn. WBB levert de cijfers bij het Rijk in en vanwege de nieuwe Woningwet zijn die ook ter kennisneming voor HBO. Henk zal dit in de dropbox zetten.

-       Leo vindt het indrukwekkend dat de taken onderling goed verdeeld zijn. Iedereen straalt   enthousiasme uit en kan de werkzaamheden goed verwoorden. .

 1. 13.Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 13 maart 2017 om 09.30 uur.

Tilburg, 9 januari 2017

Peter Valk, voorzitter                                      Henk Dankers, secretaris

Afspraken/actielijst   Bestuursvergadering H.B.O.     geactualiseerd: 9 januari 2017

Vergader-

Datum

Nr.

Inhoud

Actie door

Termijn

09-05-2016

87

Visitatierapport op website (bij geregistreerde)

Henk / Jan

09-01-2017

88

Afspraak maken met WBB betreft Bartokstraat onderhoud 2017

Henk/Leo

21-11-2016

89

Op Regioagenda plaatsen; navraag aanpak overlast vijver Staatsliedenbuurt

Henk

9-01-2017

09-01-2017

91

Informatie groot onderhoud Bartok naar Leo doorsturen

Henk

P.M. LIJST (besluiten en aandachtspunten op/voor langere termijn)

09-03-2015

1

Adreswijzigingen bestuursleden CvH’s en van externe contactpersonen (o.a. WBB, gemeente, etc.) doorgeven aan Henk.

Adreswijzigingen verzamelen en Adreswijzigingen bijhouden

Allen

Henk

Bernie

17-06-2013

3

De Werkgroep Ondersteuning CvH’s (WOC) standaard op de hoogte brengen van zaken die eventueel spelen bij een CvH.

DB of secretaris

22-04-2014

4

Regelmatig gesprek plannen met Myreen Minnaar van WBB ter bespreking van urgente kwesties

Peter

12-09-2016

5

-Kopij aanleveren t.b.v. Venster voor huurders over gebruik van www.hbowonen99.nl

-Naar CvH ´s communiceren dat zij informatie mogen aanleveren voor de site.

-De webcommissie stuurt een melding naar de CvH   ´s bij nieuwe informatie op de site.

Henk

en

Jan

04-04-2016

7

Adressenlijst in dropbox actualiseren

Jan

09-01-2017

8

Inventarisatie leden commissies voor ondersteuning/opleiding

Henk

Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon: 06-42 929 162 – KvK: 18055748