Woensdag 16 mei 2018, van 19.30 uur tot 20.20 uur

Aanwezig:

Bestuur H.B.O. Wonen 99                 de heer Peter Valk (voorzitter)

mevrouw Ger Heerdink

de heer Harrie van Baardwijk

mevrouw Wilhelmien van Amersfort

mevrouw Marian Dickens

                                                           mevrouw Joke van Wensveen

Wonen Breburg                                  mevrouw C. Timmermans (directeur/bestuurder)

                                                           de heer L. Schuld (direkteur/bestuurder)

                                                           de heer W. Corsten (RvC)

                                                           mevrouw M. Minnaar (manager wonen)

                                                           Consulenten/huismeesters (medewerkers)

Platform Breda                                   de heer W. Leerves

                                                           mevrouw G. Radder

Leden Commissie van Huurders       56 leden

Commissie van Huurders i.o.            2 personen

Verslaglegging                                   Spronk Management Support

Afwezig m.k.                                      de heer Henk Dankers (secretaris)

                                                           de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester)

                                                           de heer H. Pars (directeur/bestuurder)

                                                           de heer R. van Dongen (RvC)                                 

6 Commissies van Huurders

 1. 1.Opening

De heer Peter Valk heet als voorzitter alle leden van de Commissies van Huurders (CvH) van harte welkom op deze jaarvergadering. Hij vertelt trots te zijn dat de opkomst wederom zo groot is en dankt de commissies daarvoor. Eveneens worden de leden van de Raad van Commissarissen, de directeur-bestuurders van WonenBreburg, de medewerkers van WonenBreburg en de collega’s uit Breda van harte welkom geheten.

De voorzitter geeft een korte uiteenzetting van de voornaamste activiteiten van het bestuur in 2017, waarbij men wederom de belangen van de huurders zo goed mogelijk heeft proberen te behartigen. Samen met de collega’s uit Breda zijn er regelmatig gesprekken met de directie en het management van WonenBreburg en de RvC. Allerlei onderwerpen komen dan aan de orde, zoals huurverhoging, aanpak klein en groot onderhoud, servicekosten, medezeggenschap, betaalbaarheid en leefbaarheid. De vergaderingen hebben altijd in goede harmonie en soms met wat heftige discussies plaatsgevonden, maar altijd constructief en op oplossingen gericht.

Om de contacten met de leden van de Commissie van Huurders te onderhouden, organiseren wij regelmatig thema-avonden, die net als vanavond altijd druk bezocht werden. Ook dankzij de persoonlijke contacten van de leden van onze Werkgroep Contacten Commissies. Zij proberen nieuwe commissies van huurders in het leven te roepen d.m.v. flyeren en gesprekken met geïnteresseerde huurders. Daarnaast investeren we in het behoud van de bestaande commissies. Een algemeen bekend probleem is dat het moeilijk is om jongere bewoners bereid te vinden voor deelname aan een van de commissie van huurders.

De nieuw aangetreden bestuurder en opvolger van Aline Zwierstra - mevrouw Caroline Timmermans - wensen wij namens het bestuur en de commissies veel succes toe.

De voorzitter bedankt alle leden van de CvH’s voor hun ondersteuning. Een woord van dank aan de medewerkers en de directie van WonenBreburg voor de constructieve wijze van samenwerking en overleg. Dit jaar willen wij graag op dezelfde voet doorgaan en samen met de collega’s uit Breda en de commissie van huurders de belangen van huurders zo optimaal mogelijk behartigen.

 1. 2.Mededelingen

-       Twee HBO-bestuursleden kunnen vanavond niet aanwezig zijn. Dat zijn de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester) wegens vakantie, en Henk Dankers (secretaris) die nog volop aan het revalideren is. Wij wensen Henk van harte veel beterschap!

-       De heer H. Pars (directeur/bestuurder) en de heer Van Dongen (voorzitter RvC) zijn vanavond verhinderd.

-       De CvH’s Heubach, Heuvelse Akkers, Kleurenbuurt, Reinevaarstraat, Samen Verder en SOT Kloostertuin hebben helaas afgezegd.

 1. 3.Notulen van de jaarvergadering van 10 mei 2017

De voorzitter meldt dat er geen schriftelijke vragen en/of reacties op de notulen zijn binnengekomen. In de vergadering wordt vastgesteld dat er ook geen mondelinge reacties zijn.

Daarmee worden de notulen van de jaarvergadering 10 mei 2017 ongewijzigd en met dank aan de notuliste goedgekeurd en als vastgesteld beschouwd.

 1. 4.Inhoudelijk jaarverslag 2017 van het Bestuur van H.B.O.Wonen 99 en het

Verslag 2017 van de Werkgroep Ondersteuning Commissies van huurders (WOC)

De voorzitter vertelt dat de HBO zich heeft ingezet om het voorzieningenniveau op peil te houden. Twee afgevaardigden van de HBO nemen deel aan het SBO (Stedelijk Bewoners Overleg). In het SBO zitten ook afgevaardigden van de HBO’s van de andere betrokken corportaies (Tiwos, TBV, Woonstichting ’t Heem).

Belangrijke onderwerpen waren onder meer betaalbaarheid, omgangscode, onderhoudsdienst en bewonersparticipatie. Aanvullend op het onderwerp bewonersparticipatie kan gemeld worden dat het daarmee niet slecht gaat, maar het is heel erg moeilijk om nieuwe mensen bereid te vinden voor verschillende functies.

Verjonging is nodig, voor zowel het HBO bestuur als voor de commissies van huurders, om het stokje door te kunnen geven. We blijven proberen om met jonge mensen in contact te komen via onze website, sociale media en contactmomenten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een jongerencafé. Jongere huurders van WonenBreburg tot 35 jaar zijn welkom. Het doel is de jongeren te enthousiasmeren om op te komen voor de belangen van medehuurders op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. Op 29 mei a.s. wordt er speciaal voor de jongere huurders een Participizza over huurdersbelangen georganiseerd. Het vindt plaats in Club Smederij in de Spoorzone in Tilburg.

 1. 5.Financieel jaarverslag over 2017

De voorzitter meldt dat de financiën dit jaar iets gunstiger zijn uitgevallen dan andere jaren. De oorzaak daarvan is dat er nog geen nieuwe adviseur is. Het bestuur is nog volop bezig een nieuwe adviseur te zoeken.

De vergadering gaat akkoord met het financiële jaarverslag 2017.

 1. 6.Verklaring kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Wim Weijters en John Kristelijn, hebben wederom de kas gecontroleerd.
De heer Kristelijn licht in de vergadering toe dat de controle steekproefsgewijs is uitgevoerd en geeft aan dat de financiële stukken er verzorgd en zorgvuldig verwerkt uitzien. Verder meldt hij dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. Hij geeft een compliment aan penningmeester Jan Zaunbrecher.

Het gevoerde financiële beleid over 2017 wordt akkoord bevonden en aan het bestuur wordt decharge verleend.

De voorzitter bedankt de heer Weijters en de heer Kristelijn voor hun werkzaamheden.

 1. 7.Begroting 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen m.b.t. de begroting 2018, waarmee de begroting is vastgesteld.

 1. 8.Verkiezing leden voor de nieuwe kascontrolecommissie.

De voorzitter vraagt wie er belangstelling heeft voor zitting in de nieuwe kascontrolecommissie.

De heer Van Laarhoven (Heyhoef) en de heer Molenschot (Brücknerhage) stellen zich beschikbaar. De voorzitter bedankt beide heren voor hun bereidwilligheid.

De penningmeester zal begin 2019 contact met hen opnemen voor het controleren van de financiën over 2018.

 1. 9.Samenstelling huidig bestuur en verkiezing/herverkiezing bestuursleden

De heer Peter Valk en mevrouw Ger Heerdink zijn statutair aftredend en stellen zich herkiesbaar.

Beide leden worden door de ledenvergadering bij acclamatie herkozen.

De voorzitter dankt de leden voor het in hen gestelde vertrouwen.

De voorzitter roept leden van de commissies van huurders op om zich te melden indien iemand belangstelling heeft voor een functie binnen het bestuur van de HBO. Er is de mogelijk om een jaartje mee te lopen met het bestuur om te kijken of het past. Deze uitnodiging mag men ook doorgeven aan andere huurders (niet commissieleden) en ongeacht de leeftijd is men welkom.

 1. 10.Verslag enquête 2017

De enquête is vereenvoudigd zodat het invullen ervan minder werk vergt. Het enquêteverslag 2017 is door iedereen ontvangen en is op de thema-avond uitvoerig besproken. Van de CvH’s wordt verwacht dat zij het verslag met de consulenten bespreken.

 1. 11.Beantwoording van schriftelijk ingediende vragen.

Er zijn schriftelijk geen vragen ingediend.

 1. 12.Rondvraag en sluiting

De voorzitter biedt de aanwezigen de mogelijkheid om desgewenst nog mondeling vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Er wordt gevraagd of er rekening is gehouden met de nieuwe regels van de privacywetgeving per 25 mei m.b.t. de WiZ. De voorzitter geeft aan dat dit wordt opgepakt.

CvH Heyhoef vertelt dat een aantal corporaties in Nederland een voordeurbeveiliger in de vorm van een flipperbeveiliging (voorkomen van inbraak met plastic pasje) in huurwoningen heeft aangebracht. Met WonenBreburg is daar ooit over gesproken maar die vond een paar honderd euro te duur. De vraag is of daar opnieuw over nagedacht kan worden voor een eenvoudige en goede beveiliging tegen flipperen, want er zijn nu goedkopere oplossingen voor.

De heer Weyters van CvH Populierenflat meldt dat er bij hen een oplossing is gevonden d.m.v. het monteren van een opzetstuk. De voorzitter stelt voor dat beide heren in de pauze met elkaar erover in overleg gaan.

De voorzitter sluit het formele deel van de bijeenkomst en bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng. Hierna treedt het trio “Back in Time” op en onder het genot van een hapje en drankje is er gelegenheid tot napraten.

Tilburg, 25 mei 2018

Peter Valk,                                                           Henk Dankers,

voorzitter                                                              secretaris

Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon: 06-42 929 162 – KvK: 18055748

Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80 )