-concept-

Notulen van de Jaarvergadering H.B.O. Wonen 99

Woensdag 11 mei 2016, 19.30-20.00 uur

Aanwezig:

Bestuur H.B.O. Wonen 99                 de heer Peter Valk (voorzitter)

                                                           de heer Henk Dankers (secretaris)

mevrouw Ger Heerdink

de heer Harrie van Baardwijk

mevrouw Wilhelmien van Amersfort

mevrouw Marian Dickens

                                                           de heer François van den Dries

Adviseur H.B.O. Wonen 99               de heer George Herders (adviseur)

Wonen Breburg                                  de heer H. Pars (direkteur/bestuurder)

                                                           de heer L. Schuld (direkteur/bestuurder)

                                                           mevrouw A. Zwierstra (direkteur/bestuurder)

                                                           de heer H. Touw (RvC)

                                                           de heer W. Corsten (RvC)

                                                           mevrouw M. Minnaar (manager wonen)

                                                           Consulenten/huismeesters (medewerkers)

Platform Breda                                   de heer W. Leerves

Leden Commissie van Huurders       een 60-tal

Verslaglegging                                   Spronk Management Support

Afwezig m.k:                                      de heer Jan Zaunbrecher (penningmeester H.B.O.)

Afwezig z.k.                                        3 Commissies van Huurders

 1. 1.Opening

De heer Peter Valk heet als voorzitter alle leden van de Commissies van Huurders van harte welkom op deze jaarvergadering. Hij vertelt trots te zijn, vindt het geweldig dat de opkomst wederom zo groot is en dankt de commissies daarvoor. In het bijzonder worden welkom geheten: de heer Corsten en de heer Touw, de leden van de Raad van Commissarissen, mevrouw Zwiertra, de heer Pars en de heer Schuld, direkteur-bestuurders WonenBreburg en alle overige medewerkers van WonenBreburg, alsook de collega van het HBO uit Breda.

De voorzitter geeft een korte bloemlezing van de voornaamste activiteiten van het bestuur in 2015, waarbij men wederom de belangen van de huurders zo goed mogelijk heeft proberen te behartigen. In de overleggen met de directie en het management van WonenBreburg zijn er weer veel problemen aan de orde gekomen, zoals huurverhoging, servicekosten en leefbaarheid. De vergaderingen hebben altijd in een goede, weliswaar soms pittige sfeer plaatsgevonden, en waren altijd constructief.

De contacten met de leden van de Commissie van Huurders geschiedt door het houden van thema-avonden, door onze website en door persoonlijke contacten met de leden van onze Werkgroep contacten Commissies. Zij proberen ook nieuwe commissies van huurders in het leven te roepen d.m.v. flyeren en gesprekken met geïnteresseerde huurders. Ook in het behoud van bestaande commissies wordt geïnvesteerd. Een algemeen bekend probleem is om jongere mensen bereid te vinden voor deelname aan een commissie van huurders.

Kijkend naar 2016 is inmiddels een feit dat iedereen een huurverhoging heeft gekregen. Het merendeel van de huurders gaat 0,6 % meer huur betalen en een aantal 1% meer. Maar er is ook een kleine groep die geld terugkrijgt, omdat ze te hoog ingeschaald waren. De voorzitter vertelt dat H.B.O. Wonen99 samen met de collega’s in Breda hiervoor hard hebben geknokt en blij is met dit resultaat.

 1. 2.Mededelingen

-       De voorzitter deelt mee dat bij vertrek de uitkomst van de enquête wederom zal worden uitgedeeld. Het bestuur is blij dat deze weer is ingevuld en de voorzitter verzoekt om de jaarlijks terugkerende enquête zo goed mogelijk te blijven invullen, ondanks dat het wat tijd vergt. Het levert zowel voor H.B.O. Wonen 99 als voor WonenBreburg veel belangrijke informatie op. Het advies is om samen met de consulenten de verbeterpunten te bespreken.

-       De voorzitter bedankt alle Commissies van Huurders voor alle support die het bestuur heeft mogen ontvangen. Een dankwoord voor de directie voor de fijne constructieve samenwerking tot slot.

-       Op donderdag 19 en 26 mei a.s. houdt WonenBreburg inloopuren van 13.30 tot 16.30 uur aan de J. van Oisterwijkstraat en dit staat ook op de website van WonenBreburg. Iedereen die vragen heeft op digitaal gebied kan er terecht.

 1. 3.Notulen van de jaarvergadering 13 mei 2015

De voorzitter meldt dat er geen schriftelijke vragen of reacties zijn binnengekomen.

Vastgesteld wordt dat er ook geen mondelinge vragen en/of opmerkingen zijn.

De notulen van de jaarvergadering 13 mei 2015 worden met dank aan de notulist als vastgesteld beschouwd.

 1. 4.Inhoudelijk jaarverslag 2015 van het Bestuur van H.B.O. Wonen 99 en

Verslag Werkgroep Contacten CvH

Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het jaarverslag over 2015. De vergadering heeft er kennis van genomen.

  

 1. 5.Financieel jaarverslag 2015

Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het financieel verslag over 2015.

Dit betekent dat de vergadering akkoord gaat met het financiële jaarverslag over 2015.

 

 1. 6.Begroting 2016

Er zijn geen vragen of opmerkingen m.b.t. de begroting 2016, waarmee de begroting is vastgesteld.

 1. 7.Verklaring kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, bestaande uit de heer Wim Weijters en de heer John Kristelijn, hebben de kas gecontroleerd. De heer Kristelijn licht in de vergadering toe dat de controle steekproefsgewijs is uitgevoerd en geeft aan dat de financiële stukken er verzorgd en zorgvuldig verwerkt uitzien. Verder meldt hij dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen.

Het gevoerde financiële beleid over 2015 wordt akkoord bevonden en aan het bestuur wordt decharge verleend.

Tot slot wordt een compliment aan het adres van de penningmeester gegeven.

De voorzitter bedankt de heren Weijters en Kristelijn voor hun werkzaamheden.

 1. 8.Verkiezing leden voor de nieuwe kascontrolecommissie

De voorzitter doet het verzoek aan de heer Weijters en de heer Kristelijn om opnieuw lid te worden van de kascontrolecommissie, waaraan zij beiden graag willen voldoen.

De penningmeester zal begin 2017 contact met hen opnemen voor het controleren van de financiën over 2016.

 1. 9.Samenstelling huidig bestuur en verkiezing/herverkiezing bestuursleden

De heer Henk Dankers en mevrouw Marian Dickens zijn statutair aftredend en stellen zich herkiesbaar.

Beide leden worden door de ledenvergadering herkozen. De voorzitter dankt namens hen de leden voor het in hen gestelde vertrouwen.

De heer François van den Dries is tussentijds afgetreden omdat hij niet meer huurt bij WonenBreburg. Er wordt nog naar een opvolger voor hem gezocht.

 1. 10.Verslag Enquête 2015 H.B.O. Wonen 2015

Het enquêteverslag wordt bij vertrek uitgereikt. Iedereen wordt verzocht het met de consulent te bespreken. Tijdens een themabijeenkomst in het najaar zal op de uitslag van de enquête nader worden ingezoomd.

 1. 11.Beantwoording schriftelijk ingediende vragen

Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend.

 1. 12.Rondvraag en sluiting

De voorzitter biedt de aanwezigen de mogelijkheid om mondeling vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Er wordt door een meneer een opmerking gemaakt over problemen met het digitaal invullen van de enquête. Hij heeft deze dit jaar handmatig ingevuld en ingeleverd. Het bestuur geeft aan dat naar een oplossing hiervoor in het IOSsysteem wordt gezocht.

De voorzitter geeft tot slot het woord aan directielid Aline Zwierstra. Zij benadrukt dat behalve vragen op digitaal gebied tijdens het inloopspreekuur ook allerlei andere vragen gesteld mogen worden. Het digitaal indienen van reparatieverzoeken dient juist voor het gemak voor de huurder.
Mevrouw Zwierstra spreekt evenals voorzitter Peter Valk haar waardering uit voor de betrokkenheid, inzet en aanwezigheid vanavond van de vele leden van commissies van huurders. Zij benadrukt dat het goed is dat men elkaar, zoals vanavond, op een goede manier weet te vinden. De directie van WonenBreburg wil graag dat dit zo blijft en daarom is samen met de afdeling beheer en het H.B.O. een overleg opgestart om te kijken hoe we de bewonersparticipatie die we hebben kunnen behouden en versterken, en hoe ook jonge mensen en allochtone mensen erbij te betrekken. Zij heeft er het volste vertrouwen in dat deze bijeenkomst een positief vervolg krijgt. Ze ondersteunt de oproep van de voorzitter aan de aanwezigen om aan te geven of men iemand in hun omgeving kent van wie men weet dat die graag toe zou willen treden tot het bestuur van H.B.O. of een commissie. WonenBreburg acht van essentieel belang om goed contact te hebben met huurders en dat voorzien wordt in bewonersparticipatie zodat zij als verhuurder ook weten of ze de goede dingen doen.

Een ander belangrijk punt dat mevrouw Zwierstra meldt is de huurverhoging, of eigenlijk het gebrek daaraan. WonenBreburg heeft voor een groot deel van haar huurders met lage inkomens een huurverhoging van 0,6 % gegeven, en dat ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Daarmee heeft WonenBreburg m.b.t. tot betaalbaarheid de daad bij het woord gevoegd. Er zijn ongeveer 400 mensen die huurverlaging hebben gekregen en bijna 5000 mensen die geen huurverhoging gekregen hebben. Mevrouw Zwierstra geeft te kennen dat het niet alleen de verdienste is van WonenBreburg, maar zeker van H.B.O., het SHW en het platform in Breda die daar gezamenlijk hard voor geknokt hebben.

Middels een applaus geven de aanwezigen te kennen blij te zijn met de behaalde resultaten.

Een van de aanwezigen vraagt wat de reden is geweest voor de huurverlaging, waarop mevrouw Zwierstra uitlegt dat er met SHW afgesproken is dat er een relatie moet zijn tussen de kwaliteit van de woning en het huurbedrag. Als men naar de puntentelling kijkt, zijn de huren nog beneden de maximale vraagprijs.

Een andere vraag is wat het betekent voor de huurprijs als men een andere woning wil huren. Mevrouw Zwierstra vertelt dat er nu filmpjes op de website staan om als zittende huurder te kunnen bepalen in welke categorie men zit. De huurverhoging is afhankelijk van het inkomen en heeft te maken met de regeling ‘passend toewijzen’ uit de nieuwe Woningwet. WonenBreburg mag geen woningen meer toewijzen aan mensen wier inkomen hoger is dan € 34.000,-- per jaar.

Tot slot vertelt mevrouw Zwierstra dat WonenBreburg met een dikke 7,7 is gewaardeerd door haar relaties. Een keer per vier jaar laat WonenBreburg zich visiteren door een onafhankelijk bureau. Dan gaan huurders, gemeenten, partners woningwelzijnszorg en collega-corporaties het werk en de werkwijze van WonenBreburg beoordelen. Dit cijfer ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. De complimenten komen ook toe aan de voorgangers, aldus mevrouw Zwierstra.

Met dit positieve bericht sluit de voorzitter het formele deel van de bijeenkomst en bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng.

Hierna wordt onder het genot van een hapje en een drankje de avond verder muzikaal opgeluisterd met een optreden van Triple-X met voor iedereen herkenbare nummers.

Tilburg, mei 2017

Peter Valk, voorzitter                                               Henk Dankers, secretaris

Bezoekadres: (na afspraak) Ringbaan Noord 165, 5046 AA Tilburg. Postadres: postbus 4011, 5004 JA Tilburg.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – Website: www.hbowonen99.nl - Telefoon: 06-42 929 162 – KvK: 18055748

Bankrekening: ING Bank 4 3602 80 ( IBAN: NL37 INGB 0004 3602 80 )