HuurdersparticipatiHuurdersparticipatie

Huurdersparticipatie WonenBreburg 1

Huurdersparticipatie WonenBreburg 2

Huurdersparticipatie WonenBreburg

1. Waarom participatie?

In deze toelichting worden de belangrijkste aspecten van de huurdersparticipatie binnen WonenBreburg beschreven. De afspraken met betrekking tot de huurdersparticipatie zorgen ervoor dat er voor huurders op verschillende niveaus overleg mogelijk is met de verhuurder. Huurders worden zo betrokken bij het wonen en bij de woonomgeving, om te proberen het woongenot van de huurders zo optimaal mogelijk te maken. Zo kan een huurdersvertegenwoordiging ook overleggen met partijen zoals de politie, gemeente en welzijnswerk. WonenBreburg vindt het erg belangrijk huurders de gelegenheid te geven invloed uit te oefenen op de besluitvorming over beleid en beheer. In de Overlegwet die op 1 december 1998 in werking is getreden wordt het overleg tussen huurders en verhuurder geregeld.

2. Reglement huurdersparticipatie

WonenBreburg heeft in overleg met haar huurdersbelangenorganisaties een ‘reglement huurdersparticipatie’ opgesteld. Dit reglement geeft aan op welke niveaus overleg plaatsvindt en hoe overlegstructuren en participatiewijzen zijn geregeld. (Zie bijlage 1 voor het volledige reglement.)

Soorten rechten

In dit reglement wordt beschreven dat er 3 soorten rechten zijn binnen de participatie, te weten, informatierecht, gekwalificeerd adviesrecht en instemmingsrecht. Hieronder wordt kort weergegeven wat deze rechten inhouden (voor een uitgebreidere beschrijving zie Reglement Huurdersparticipatie, artikel 6).

1. Informatierecht

Voor die thema’s waarbij het informatierecht geldt, zorgt WonenBreburg ervoor dat de betreffende huurdersvertegenwoordiging zo snel mogelijk alle relevante informatie krijgt.

2. Gekwalificeerd adviesrecht

WonenBreburg kondigt aan dat zij haar beleid wil gaan aanpassen of bepaalde maatregelen wil treffen met betrekking tot die onderwerpen waarvoor gekwalificeerd adviesrecht geldt. De huurdersvertegenwoordiging brengt binnen 24 werkdagen na kennisgeving schriftelijk advies uit aan WonenBreburg. Tijdens de bedoelde termijn zal WonenBreburg haar voornemen niet uitvoeren, behalve als dit anders met de huurdersvertegenwoordiging is afgesproken. Als WonenBreburg geheel of gedeeltelijk van het advies wilt afwijken zal zij dit binnen 10 werkdagen na het ontvangen van het advies schriftelijk en gemotiveerd aan de huurdersvertegenwoordiging laten weten. De huurdersvertegenwoordigingen mogen ook op eigen initiatief schriftelijke adviezen aan WonenBreburg geven.

3. Instemmingsrecht

WonenBreburg zal pas een besluit nemen over onderwerpen waarover de huurdersvertegenwoordigingen instemmingsrecht hebben als er door de partijen overeenstemming is bereikt. In dit reglement is opgenomen dat een commissie van huurders moet instemmen met het voornemen van WonenBreburg indien in ieder geval 70% van de huurders van het complex dat zij vertegenwoordigt met het voornemen van WonenBreburg instemt. Huurdersparticipatie WonenBreburg 3

3. Niveaus huurdersparticipatie

Het reglement huurdersparticipatie kent 3 niveaus waarop participatie plaatsvindt; op complex niveau waar WonenBreburg overleg voert met Commissies van huurders, op stedelijk niveau in overleg met HBO Wonen 99 (Tilburg) / Bewonersplatform Wonen – Breda (Breda) en op niveau van WonenBreburg in haar geheel, waarbij overleg wordt gevoerd met de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW).De structuur van deze participatie ziet er dan als volgt uit: Hieronder worden deze niveaus beschreven.

3.1. Commissies van Huurders

Een commissie van huurders behartigt de belangen van alle bewoners in een complex.

Wat is een commissie van huurders ? Een commissie van huurders bespreekt met WonenBreburg zaken zoals veiligheid en leefbaarheid in de buurt en de voorzieningen in en rondom de woningen. Zo kan een bewonerscommissie de nodige invloed uitoefenen op wat er in de buurt gebeurt en voorstellen doen voor verbetering aan woningen en aan de woonomgeving. De leden van een commissie worden gekozen door en uit de huurders van 1 of enkele complexen van WonenBreburg. Een commissie bestaat uit minimaal 3 leden en zal regelmatig de huurders die zij vertegenwoordigt moeten informeren over de activiteiten en haar standpunten in het overleg met WonenBreburg. Zij zal minimaal 1 keer per jaar een bewonersvergadering organiseren. Tijdens deze vergadering legt de commissie verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële verslaggeving en informeert de bewoners over de voortgang van bijvoorbeeld technische zaken en schoonmaakacties in de wijk.

Wat doet een commissie van huurders?

Door de signaalfunctie van de commissie weet WonenBreburg beter wat er speelt in de wijk. De nadruk ligt op meepraten, meedenken én meebeslissen; bijvoorbeeld over het opstellen van huisregels, bij onderhoudswerkzaamheden of herstructureringsplannen, maar ook het organiseren.

Commissies van huurders (Breda)

Bewonersplatform Wonen - Breda (Breda)

Commissies van huurders (Tilburg)

HBO Wonen 99 (Tilburg)

Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW)

Huurdersparticipatie WonenBreburg 4

van gezellige activiteiten zoals leefbaarheidsacties en buurtfeestjes. Een bewonerscommissie kan zich ook hard maken voor de belangen van haar bewoners bij instanties als de gemeente of politie. Commissies van huurders hebben op een aantal thema’s gekwalificeerd adviesrecht en op een tweetal punten instemmingsrecht. De betreffende thema’s zijn:

Gekwalificeerd adviesrecht per complex:

 Onderhoudsprogramma

 Uitvoering onderhoud/verbetering

 Onderhoud en verbetering woonomgeving

 Prijsbepaling servicepakket

 Uitvoering herstructurering (sloop-nieuwbouw)

 Verkoopplan en procedure verkoop woningen

Instemmingsrecht per complex:

 Wijziging in het servicepakket

 Informatieverstrekking aan bewoners

Wat doet een commissie van huurders niet?

De commissie van huurders zet zich in voor het algemeen belang en niet voor individuele zaken.

WonenBreburg bespreekt géén individuele klachten en individuele sociale problemen met een

commissie van huurders. De commissie hoeft geen individuele klachten van bewoners door te geven;

het gaat om algemene knelpunten en wensen. Een commissie is niet verantwoordelijk voor

problemen in een buurt en zal daar ook niet op worden aangesproken. Een commissie van huurders

kan ook nooit worden aangesproken op werkzaamheden van WonenBreburg.

Samenwerkingsovereenkomst

Door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst met WonenBreburg en HBO Wonen 99 /

Bewonersplatform Wonen - Breda wordt een commissie gezien als een erkende overlegpartner. (Zie

bijlage 2 voor een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst.) WonenBreburg heeft ten

behoeve van de commissies van huurders een financiële regeling die ook in deze

samenwerkingsovereenkomst is beschreven.

De bijdrage van WonenBreburg (via HBO Wonen 99 / Bewonersplatform Wonen - Breda) aan een

commissie bedraagt € 120,71* per jaar en daarnaast krijgt de commissie € 2,65* per woning die de

commissie vertegenwoordigt. Een commissie van huurders kan als zij minder dan 100 woningen

vertegenwoordigt en aan kan tonen dat zij een tekort aan middelen heeft een extra bijdrage

ontvangen van HBO Wonen 99 respectievelijk het Bewonersplatform Wonen - Breda. Deze

huurdersbelangenorganisatie kan de bijdrage aanvullen tot het niveau van de vergoeding van

WonenBreburg voor 100 woningen (€ 265,-*). (*Prijspeil 2007)

Daarnaast kan de commissie aanspraak maken op een bijdrage van de huurdersbelangenorganisatie

i.v.m. het gebruik van een PC (t.b.v. papier en cartridges e.d.). Bij een eigen PC is dat bedrag €170,15*

per jaar en bij een PC die door de huurdersbelangenorganisatie beschikbaar is gesteld € 85,33* per

jaar. Vervolgens is nog vermeld dat de commissie bij het uitgeven van deze bijdragen de richtlijnen

Huurdersparticipatie WonenBreburg 5

voor deze bestedingen moet volgen, deze zijn als bijlage II bij de samenwerkingsovereenkomst

opgenomen. (*Prijspeil 2007)

Er wordt in deze overeenkomst ook verwezen naar het reglement Commissie van Huurders (zie

bijlage I bij de samenwerkingsovereenkomst). Hierin wordt aangegeven waar een commissie aan

moet voldoen om erkend te worden, wat de regels zijn met betrekking tot de zittingsduur van de

leden en hoe het aftreden van leden gaat. Vervolgens wordt aangegeven hoe de verkiezingen

vormgegeven moeten worden om nieuwe leden aan te stellen.

3.2. HBO Wonen 99 / Bewonersplatform Wonen - Breda

HBO Wonen 99 en het bewonersplatform Wonen - Breda zijn verenigingen waarbij de leden van

deze verenigingen de commissies van huurders zijn. Het bestuur van deze verenigingen wordt

gekozen door de commissies van huurders.

Deze organisaties voeren overleg op stedelijk niveau met WonenBreburg en andere instanties. De

organisaties moeten regelmatig de commissies van huurders op de hoogte houden van haar

activiteiten en haar standpunten in het overleg met WonenBreburg en ondersteunen (waar nodig) de

commissies van huurders. Beide organisaties voeren minimaal 1 keer per jaar overleg met alle

commissies van huurders in haar werkgebied.

HBO Wonen 99 is tevens lid van het Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBO Tilburg, zie

www.sbotilburg.nl) Het Bewonersplatform Wonen - Breda is lid van de SWOB de Bredase koepel voor

Wijkraden en Huurdersbelangenverenigingen (zie www.swobinfo.nl ).

Thema’s voor overleg

HBO Wonen 99 en het Bewonersplatform Wonen - Breda hebben op een aantal thema’s

informatierecht of gekwalificeerd adviesrecht. De betreffende thema’s zijn:

Informatierecht:Nieuwbouwbeleid algemeenAfweging sloop/nieuwbouw per complex plus planvorming en programma van eisen nieuwbouwVerkoopplan en procedure per complex bij verkoop van woningen

Gekwalificeerd adviesrecht:Prestatieafspraken en convenanten tussen verhuurder en gemeenteJaarlijks overzicht van voorgenomen onderhouds- en verbeteringsingrepenProcedure melding, controle en afhandeling onderhoudsklachten en reparatieverzoekenOmgangscode HerstructureringWoonruimteverdelingsbeleid algemeenAlgemeen beleid m.b.t. leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving.

Huurdersparticipatie WonenBreburg 6

3.3. Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg

WonenBreburg erkent deze stichting als overlegpartner als het gaat om thema’s die voor geheel

WonenBreburg van belang zijn dus complex- en stadsoverschrijdende thema’s. De stichting bestaat

uit 5 bestuursleden, 3 benoemd door HBO Wonen 99 en 2 door het Bewonersplatform Wonen -

Breda. Via haar bestuursleden voert deze stichting ook overleg met het Bewonersplatform Wonen -

Breda en met HBO Wonen 99.

Thema’s voor overleg

De Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg heeft op een aantal thema’s informatie-,

gekwalificeerd advies- of instemmingsrecht. De betreffende thema’s zijn:

Informatierecht :Zaken waarvoor de HBO’s gekwalificeerd adviesrecht hebben.VolkshuisvestingsverslagFinancieel jaarverslag

Gekwalificeerd adviesrecht o.a.Volkshuisvestingsplan/ondernemingsplanWerkplan verhuurderOntwikkelen van nieuwe producten en dienstenBij fusie of samenwerking met andere partijenStrategisch voorraadbeleidBeleid procedure en verbetering woningenInhoud huurcontracten en reglementenProcedure aangaan en beëindigen huurovereenkomstIncassobeleidHuurbeleid eerstvolgende jaarBeleid t.a.v. servicekostenProcedure afrekening servicekostenPrijsbepaling servicepakket alle huurdersProcedure bij verhuizingBeleid aanpassing woning door huurderNieuwbouwbeleid algemeenAlgemeen beleid verkoop en aankoop van woningen

InstemmingsrechtWijzigingen in samenwerkingsovereenkomst, participatiereglementWijziging in de statuten verhuurder voor zover het betrekking heeft op huurdersparticipatieVoorlichting/informatieverstrekking aan huurders algemeen

Huurdersparticipatie WonenBreburg 7

4. Participatiemodel WonenBreburg

Het participatiemodel is weergegeven in een overzichtelijke tabel (weergegeven op de volgende

pagina’s). In deze tabel wordt per onderwerp aangegeven in welke overleglaag het overleg tussen

corporatie en huurdersvertegenwoordiging plaatsvindt. Bovendien wordt per onderwerp

aangegeven welke participatiebevoegdheden de huurdersvertegenwoordiging heeft. Deze tabel

wordt het participatiemodel genoemd.

In de tabel wordt onderscheid gemaakt in drie soorten participatie:

1 = Informatierecht

2 = Gekwalificeerd adviesrecht

3 = Instemmingsrecht

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in drie “overleglagen”:Het beleidsoverleg tussen Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg en directie, in de tabel

genoemd “SHW”;Het lokaal overleg tussen corporatie en huurdersorganisatie, in de tabel genoemd

“Tilburg/Breda”;Het overleg op complexniveau tussen corporatie en huurdersvertegenwoordiging, in de tabel

genoemd “Commissie(s) van huurders”, afgekort tot “CvH”.

Huurdersparticipatie WonenBreburg 8

Onderwerp SHW Tilburg/

Breda

CvH

A Algemeen beleid verhuurder

1. Volkshuisvestingsplan/ ondernemingsplan/ werkplan verhuurder 2

2. Prestatieafspraken en convenanten tussen verhuurder en gemeente 1 2

3. Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten 2

4. Fusie of samenwerking met andere partijen of deelneming in andere organisatie 2

5. Commercieel exploiteren of ontwikkelen van onroerend goed 1

6. Volkshuisvestingsverslag vooraf 1;

achteraf 2

7. Financieel Jaarverslag vooraf 1;

achteraf 2

B Onderhoud en verbetering woningen

1. Strategisch Voorraadbeleid 2

2. Overzicht van voorgenomen onderhouds- en verbeteringsingrepen op jaarbasis

plus evt. bijstelling

1 2

3. Onderhoudsprogramma per complex 2

4. Programma en uitvoering groot onderhoud/ woningverbetering complex 2

5. Procedure melding, controle en afhandeling onderhoudsklachten en

reparatieverzoeken

2

6. Beleid en procedure onderhoud en verbetering 2

7. Omgangscode herstructurering 1 2

C. Verhuur van woongelegenheden en woonruimteverdeling

1. Inhoud huurcontract en huurreglement 2

2. Procedure aangaan en beëindigen huurovereenkomst 2

3. Incassobeleid 2

4. Woonruimteverdelingsbeleid algemeen 1 2

D. Huurprijzenbeleid

1. Huurprijzenbeleid algemeen (differentiatie, streefhuren, bij mutatie),

meerjaren HBP

2

2. Huurbeleid eerstvolgende jaar 2

3. Huurprijzenbeleid per complex 2

4. Huurverhoging bij woningverbetering per complex 2

E. Leefbaarheid en woonomgeving

1. Algemeen beleid m.b.t. leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving 1 2

2. Leefklimaat en woonomgeving per complex (voor wat betreft het deel van de

verhuurder)

2

3. Dagelijks beheer van centrale voorzieningen en installaties 2

Huurdersparticipatie WonenBreburg 9

Onderwerp SHW Tilburg/

Breda

CvH

F. Servicepakket en servicekosten

1. Beleid ten aanzien van servicekosten 2

2. Procedure afrekening servicekosten 2

3. Aard en omvang servicekostenpakket per complex 2

4. Wijzigingen in het servicepakket per complex 3

5. Prijsbepaling servicepakket per complex 2

6. Prijsbepaling servicepakket alle huurders 2

G. Mutatiebeleid

1. Procedure bij verhuizing (oplevering, opnamestaat, mutatieprocedure) 2

2. Beleid aanpassing woning door huurder (ZAV, herstel in goede staat) 2

H. (Vervangende) nieuwbouw

1. Nieuwbouwbeleid algemeen 2 1

2. Afweging sloop/ nieuwbouw per complex plus planvorming en programma van

eisen nieuwbouw

1 2

3. Uitvoering herstructurering (sloop/ nieuwbouw) per complex 2

I. Participatiebeleid

1. Voorlichting/ informatieverstrekking aan bewoners algemeen 3

2. Informatieverstrekking aan bewoners per complex 3

3. Vaststellen en wijzigen samenwerkingsovereenkomst 3

4. Wijziging statuten verhuurder, voor zover het gaat over huurdersparticipatie 3

5. Wijziging participatiereglement 3

6. Wijziging statuten verhuurder algemeen 2

7. Vaststellen en wijziging reglement Beroepscommissie 2

J. Verkoop van woningen

1. Algemeen beleid, uitgangspunten en voorwaarden bij verhuurder woningen 2

2. Verkoopplan en procedure per complex 1 2

3. Algemeen beleid, uitgangspunten en voorwaarden bij verkoop van vrijkomende

woningen

2

4 Aankoopbeleid woningen en onroerend goed 2

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 10

Bijlage 1:

Reglement huurdersparticipatie WonenBreburg

Stichting WonenBreburg

en

Bewonersplatform Wonen - Breda

en Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99

Overwegende dat:

1. Stichting WonenBreburg conform haar statuten streeft naar een optimale relatie met de huurders

van de door haar verhuurde woningen;

2. Daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de huurders bevorderlijk is voor een

goede dienstverlening aan de huurders en voor een effectief beheer van de woningen in

eigendom van Stichting WonenBreburg;

3. Het uit het oogpunt van een heldere en controleerbare scheiding van verantwoordelijkheden

belangrijk is, dat de georganiseerde huurders deze betrokkenheid en invloed uitoefenen vanuit

een onafhankelijke en zelfstandige positie;

4. Stichting WonenBreburg zich, gezien het voorgaande, in haar statuten heeft verplicht tot het

vaststellen van een participatiereglement. Voorliggend reglement is hier de uitwerking van;

Stichting WonenBreburg belang hecht aan een blijvende lokale verankering van de

huurdersparticipatie;

5. Tijdens de fusievoorbereidingen door Stichting WonenBreburg en de huurdersorganisaties een

aantal afspraken zijn gemaakt, onder andere omtrent de participatie. Voorliggend reglement is

hier de uitwerking van;

6. Het van belang is dat er sprake is van continuïteit in de gemaakte afspraken;

7. Voor de invulling van dit reglement de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV) en het

Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) richtinggevend zijn.

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 11

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 - Begripsbepalingen

WonenBreburg: stichting WonenBreburg of haar rechtsopvolgers

Bewonersplatform WonenBreda: de huurdersvertegenwoordiging op lokaal niveau in de gemeente

Breda. Het Bewonersplatform WonenBreda overkoepelt alle commissies van huurders van

WonenBreburg in Breda en omgeving.

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99: de huurdersvertegenwoordiging op lokaal niveau in de

gemeente Tilburg. De Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 overkoepelt alle commissies van

huurders van WonenBreburg in Tilburg en omgeving.

Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg: de Koepel

Bestuur: Het bestuur van WonenBreburg

Huurdersorganisatie(s): vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het behartigen van de

belangen van huurders van WonenBreburg. In dit reglement wordt onder huurdersorganisaties

verstaan de Koepel, de vereniging Bewonersplatform WonenBreda en de vereniging

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99.

(Woon)complex: een verzameling van ten minste twintig in elkaars nabijheid gelegen

woongelegenheden welke financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid

vormen.

Commissie(s) van huurders: de georganiseerde en door WonenBreburg en het Bewonersplatform

WonenBreda respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 erkende groep(en) van

huurders die de belangen behartigt/behartigen van alle huurders van één of enkele complexen van

WonenBreburg; in de vorm van flatraden, bewonerscommissies, huurdersbelangenverenigingen of

bewonerswerkgroepen en dergelijke.

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 12

Huurder: de persoon die met WonenBreburg een huurovereenkomst is aangegaan. Daarnaast wordt

onder huurder mede verstaan:

a) de medehuurder in de zin van artikel 7a: 1623g (nieuw: 7:266), 7a:1623h (nieuw: 7:267) van het

Burgerlijk Wetboek;

b) de persoon, bedoeld in artikel 7a:1623i (nieuw: 7:268) van het Burgerlijk Wetboek;

c) de persoon, die de woongelegenheid met toestemming van WonenBreburg huurt van een

huurder die haar huurt van WonenBreburg (onderhuurder).

Koepel:

De stichting die als vertegenwoordiger van het Bewonersplatform WonenBreda en de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 optreedt als overlegpartner voor het bestuur van

WonenBreburg, daar waar het de aan die organisaties toekomende rechten betreft op grond van

onderhavig reglement met daarbij behorende bijlagen.

Werkgebied: het gebied waarin WonenBreburg werkzaam is, te weten Breda en omgeving en Tilburg

en omgeving.

Artikel 2 - Grondslag

2.1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 27 van de statuten van WonenBreburg.

2.2 Dit reglement bepaalt de wijze waarop WonenBreburg uitvoering geeft aan de regels die zijn

vastgelegd in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder en het Besluit Beheer Sociale

Huursector.

Artikel 3 - Doelstelling

Het doel van de participatie conform artikel 27 van de statuten van WonenBreburg is het

optimaliseren van het woongenot van de huurders door hun vertegenwoordigers bij besluitvorming

over het beleid en beheer te betrekken en als zodanig invloed uit te laten oefenen.

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 13

Artikel 4 - Huurdersvertegenwoordiging

De huurdersparticipatie krijgt vorm in het overleg tussen WonenBreburg enerzijds en de

huurdersorganisaties en de erkende commissies van huurders anderzijds.

4.1 Koepel

De Koepel wordt door WonenBreburg erkend als overlegpartner voor wat betreft het beleid en

beheer van WonenBreburg daar waar het complexoverschrijdende belangen betreft, indien en voor

zolang het functioneren van de Koepel voldoet aan de navolgende vereisten:

Het Bewonersplatform Wonen Breda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 richten

gezamenlijk de Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (de Koepel) op en houden deze in

stand met het uitsluitende doel invulling te geven aan de in onderhavig reglement gemaakte

afspraken;

de Koepel is georganiseerd conform de vereisten in de WOHV;

de bestuursleden van de Koepel worden voorgedragen door het bestuur van het

Bewonersplatform WonenBreda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 en worden uit die

voordracht benoemd;

de voorzitter van het Bewonersplatform WonenBreda en de voorzitter van de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 zijn bestuurslid van de Koepel;

alle bestuursleden van de Koepel zijn huurder van WonenBreburg;

het bestuur van de Koepel bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden;

de samenstelling van de Koepel wordt bepaald naar rato van het aantal verhuureenheden van

WonenBreburg in het werkgebied Breda en omgeving en Tilburg en omgeving; in de eerste

bestuurssamenstelling wordt een tweetal leden voorgedragen door Bewonersplatform Wonen

Breda en een drietal leden door de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99;

de bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar; maximale verlenging met een

tweetal termijnen is mogelijk;

het lidmaatschap van een bestuurslid van de Koepel vervalt tussentijds wanneer het bestuurslid

geen huurder meer is van WonenBreburg of uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat het bestuurslid

niet naar behoren functioneert, zulks ter beoordeling van de overige bestuursleden van de

Koepel;

de Koepel overlegt regelmatig met en koppelt regelmatig terug naar het Bewonersplatform

WonenBreda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 over onderwerpen die in het

beleidsoverleg met het bestuur van WonenBreburg aan de orde komen en de standpunten die de

Koepel daarin inneemt;

de Koepel heeft het mandaat van het Bewonersplatform WonenBreda en de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 om tot meningsvorming en advies te komen en

handelend op te treden;

de Koepel heeft tot doelstelling uitsluitend in het belang van de huurders van WonenBreburg

werkzaam te zijn.

De onderwerpen waarover in elk geval overleg plaatsvindt zijn opgenomen in de bijlage, het

Participatiemodel WonenBreburg, bij de omschrijving ‘Koepel’.

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 14

4.2 Bewonersplatform WonenBreda en Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99

Het Bewonersplatform WonenBreda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 worden door

WonenBreburg erkend als overlegpartner voor wat betreft het beleid en beheer van WonenBreburg

in Breda en omgeving respectievelijk Tilburg en omgeving, indien en voor zolang:

het Bewonersplatform WonenBreda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99

georganiseerd zijn conform de vereisten in de WOHV;

haar leden worden gekozen uit de huurders van WonenBreburg door de erkende commissies van

huurders;

het Bewonersplatform WonenBreda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 er zorg voor

dragen dat iedere commissie van huurders in haar werkgebied regelmatig op de hoogte wordt

gehouden van haar activiteiten en de door haar in het overleg met WonenBreburg ingenomen

standpunten;

er door het Bewonersplatform WonenBreda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99

tenminste éénmaal per jaar overleg wordt gevoerd met alle commissies van huurders in haar

werkgebied;

het Bewonersplatform WonenBreda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 tot

doelstelling hebben uitsluitend in het belang van de huurders van WonenBreburg werkzaam te

zijn.

De onderwerpen waarover in elk geval overleg plaatsvindt zijn opgenomen in de bijlage, het

Participatiemodel WonenBreburg, bij de omschrijving ‘Tilburg/Breda’.

4.3 Commissie(s) van huurders

Een commissie van huurders wordt door WonenBreburg, na overeenstemming hierover met het

Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99, erkend

als overlegpartner voor wat betreft de onderwerpen die op complexniveau van belang zijn, indien en

voor zolang:

de leden van de commissie van huurders worden gekozen door en uit de huurders van één of

enkele complexen in eigendom van WonenBreburg;

de commissie van huurders bestaat uit minimaal drie leden;

de commissie van huurders er zorg voor draagt dat iedere huurder die zij vertegenwoordigt,

regelmatig op de hoogte wordt gehouden van haar activiteiten en de door haar ingenomen

standpunten in het overleg met WonenBreburg;

voor de huurders de mogelijkheid bestaat de leden van de commissie van huurders te ontslaan

indien zij niet meer geacht kunnen worden de huurders te vertegenwoordigen.

Tussen WonenBreburg, het Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99, en de onderscheiden commissies van huurders wordt een

samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin dit reglement op de samenwerking van toepassing

wordt verklaard en waarin overige zaken aan de orde komen.

De onderwerpen waarover in elk geval overleg plaatsvindt zijn opgenomen in de bijlage, het

Participatiemodel WonenBreburg, bij de omschrijving ‘commissie(s) van huurders’, afgekort tot

“CvH”.

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 15

Artikel 5 - Overlegstructuur

Tussen WonenBreburg, de huurdersorganisaties en de commissies van huurders vindt regelmatig

overleg plaats. Dit overleg vindt plaats op de onderstaande verschillende schaalniveaus die binnen de

organisatie van WonenBreburg te onderscheiden zijn. In de bijlage bij dit reglement

(‘Participatiemodel WonenBreburg’) wordt aangegeven welke thema’s op welk schaalniveau aan de

orde zijn.

5.1 Concernniveau

5.1.1 Tenminste vier maal per jaar vindt overleg plaats tussen WonenBreburg en de Koepel.

Bedoeld overleg richt zich op die aangelegenheden die op WonenBreburg-niveau van belang

zijn.

5.1.2 Overleg vindt daarenboven plaats als één van beide partijen daarom verzoekt.

5.1.3 WonenBreburg wordt in het overleg vertegenwoordigd door minimaal één van haar

bestuurders; de Koepel wordt vertegenwoordigd door tenminste drie van haar bestuursleden.

5.1.4 De Koepel kan zich desgewenst laten bijstaan door één of meer externe deskundigen.

5.1.5 De agenda voor het overleg wordt in onderling overleg opgemaakt.

5.1.6 Het voorzitterschap van het overleg zal rouleren.

5.1.7 WonenBreburg draagt uiterlijk veertien werkdagen voor de vergaderdatum zorg voor

toezending van de agenda aan de bestuursleden van de Koepel. De relevante

vergaderstukken worden door WonenBreburg eveneens uiterlijk veertien werkdagen voor de

vergadering aan de bestuursleden van de Koepel toegezonden. WonenBreburg maakt van de

vergadering notulen op en draagt er zorg voor dat deze uiterlijk tien werkdagen na de

vergadering aan de bestuursleden van de Koepel worden toegezonden. De notulen worden

tijdens de daarop volgende vergadering vastgesteld.

5.2 Werkgebied Breda en omgeving en Tilburg en omgeving

5.2.1 Tenminste vier maal per jaar vindt overleg plaats tussen WonenBreburg en het

Bewonersplatform WonenBreda c.q. de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99. Bedoeld

overleg richt zich op die aangelegenheden die in het werkgebied Breda en omgeving

respectievelijk Tilburg en omgeving van belang zijn en niet geagendeerd worden in het

beleidsoverleg met de Koepel.

5.2.2 Overleg vindt daarenboven plaats als één van beide partijen daarom verzoekt.

5.2.3 WonenBreburg wordt in het overleg vertegenwoordigd door (één van) de

vestigingsdirecteur(en) in het betreffende werkgebied; het Bewonersplatform WonenBreda

respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 wordt vertegenwoordigd door

tenminste drie bestuursleden.

5.2.4 Het Bewonersplatform WonenBreda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 kunnen

zich desgewenst laten bijstaan door één of meer externe deskundigen.

5.2.5 De agenda voor het overleg wordt in onderling overleg opgemaakt.

5.2.6 Het voorzitterschap van het overleg zal rouleren.

5.2.7 WonenBreburg draagt uiterlijk tien werkdagen voor de vergaderdatum zorg voor toezending

van de agenda aan het Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99. De relevante vergaderstukken worden door

WonenBreburg eveneens uiterlijk tien werkdagen voor de vergaderdatum aan het

Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99

toegezonden. WonenBreburg maakt van de vergadering notulen op en draagt er zorg voor

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 16

dat deze uiterlijk tien werkdagen na de vergadering worden toegezonden. De notulen

worden tijdens de daarop volgende vergadering vastgesteld.

5.3 Complexniveau

5.3.1 Tenminste één maal per jaar vindt overleg plaats tussen WonenBreburg enerzijds en iedere

commissie van huurders anderzijds. Bedoeld overleg richt zich op die aangelegenheden die

op complexniveau van belang zijn en niet geagendeerd worden in een ander overlegniveau.

5.3.2 Overleg vindt daarenboven plaats als één van beide partijen daarom verzoekt.

5.3.3 WonenBreburg wordt in dit overleg vertegenwoordigd door een handelingsbevoegde

vestigingsmedewerker.

5.3.4 De agenda voor het overleg wordt in onderling overleg opgemaakt.

5.3.5 In onderling overleg wordt vastgesteld wie het overleg zal voorzitten.

5.3.6 In onderling overleg wordt bepaald namens welke partij de uitnodiging voor het overleg

wordt verzonden en wie de notulen opmaakt. De uitnodigende partij zorgt uiterlijk vijf

werkdagen voor de vergaderdatum voor verzending van de agenda en de relevante

vergaderstukken aan de vestigingsmedewerker en de commissie van huurders. De daartoe

aangewezen partij maakt de notulen op en zorgt uiterlijk veertien werkdagen na de

vergadering voor toezending ervan. De notulen worden tijdens de daarop volgende

vergadering vastgesteld.

Artikel 6 - Participatiewijzen

In de participatie van de Koepel, het Bewonersplatform WonenBreda en de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 en de commissies van huurders worden drie vormen

onderscheiden: informatierecht, gekwalificeerd adviesrecht en instemmingsrecht.

In de bij dit reglement behorende bijlage (‘Participatiemodel WonenBreburg’) wordt aangegeven

welke participatiewijze op de diverse thema’s van toepassing is.

6.1 Informatierecht

6.1.1 WonenBreburg verschaft zo spoedig als mogelijk en op eigen het Bewonersplatform

WonenBreda initiatief alle relevante informatie aan de huurdersvertegenwoordiging die voor

het betreffende thema informatierecht heeft. Dit betreft ten minste informatie terzake de in

de bijlage (‘Participatiemodel WonenBreburg’) genoemde gebieden.

6.1.2 Alle informatie die aan de Koepel verstrekt wordt, wordt tegelijkertijd ook verstrekt aan de

besturen van het Bewonersplatform WonenBreda en de Huurders-belangenorganisatie

Wonen 99.

6.1.3 WonenBreburg kan informatie weigeren indien daardoor de privacy van personen geschaad

wordt of dreigt te worden en/of het bedrijfsbelang van WonenBreburg in het geding is. In

die gevallen wordt de betreffende huurdersvertegenwoordiging hierover onmiddellijk

geïnformeerd.

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 17

6.2 Gekwalificeerd adviesrecht

Met betrekking tot de onderwerpen waarvoor de Koepel, het Bewonersplatform WonenBreda

respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 of de commissie van huurders een

gekwalificeerd adviesrecht heeft, wordt de volgende procedure gevolgd:

6.2.1 WonenBreburg kondigt tijdig aan dat zij voornemens is haar beleid aan te passen of

bepaalde maatregelen te nemen met betrekking tot onderwerpen waarvoor de Koepel,

het Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen

99 of de commissie van huurders een gekwalificeerd adviesrecht heeft. Binnen vijf werkdagen

wordt door de betreffende huurdersvertegenwoordiging aan WonenBreburg een bevestiging

gestuurd, ten teken dat de adviesaanvraag is ontvangen.

6.2.2 In overleg tussen WonenBreburg en de betreffende huurdersvertegenwoordiging wordt

bepaald op welke wijze de inbreng van de huurders met betrekking tot deze voornemens

gestalte krijgt.

6.2.3 De Koepel, het Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 of de commissie van huurders kan WonenBreburg

verzoeken om mondeling overleg over het voornemen te plegen. Bedoeld overleg vindt

plaats binnen een termijn van tien werkdagen na het moment van aankondiging.

6.2.4 De Koepel, het Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie

Wonen 99 of de commissie van huurders brengt binnen 24 werkdagen,

feestdagen niet meegerekend, na kennisgeving een schriftelijk advies aan WonenBreburg uit.

Tijdens bedoelde termijn brengt WonenBreburg het voornemen niet ten uitvoer, tenzij de

betreffende huurdersvertegenwoordiging daarmee expliciet heeft ingestemd.

6.2.5 Indien de Koepel, het Bewonersplatform WonenBreda, de Huurdersbelangenorganisatie

Wonen 99 of de commissie van huurders niet binnen 24 werkdagen, feestdagen niet

meegerekend, reageert op het verzoek om advies, wordt aangenomen dat de betreffende

huurdersvertegenwoordiging met het voornemen instemt.

6.2.6 Indien WonenBreburg besluit geheel of gedeeltelijk van het advies van de Koepel, het

Bewonersplatform WonenBreda, de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 of de commissie

van huurders af te wijken, dan brengt zij dit binnen een termijn van uiterlijk tien werkdagen

na het ontvangen van het advies schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de betreffende

huurdersvertegenwoordiging.

6.2.7 WonenBreburg zal haar voornemens niet eerder ten uitvoer brengen dan na minimaal vijf

werkdagen na de kennisgeving als bedoeld in het voorgaande lid.

6.2.8 In uitzonderlijke, spoedeisende gevallen kan WonenBreburg zonder vooroverleg met de

Koepel, het Bewonersplatform WonenBreda, de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 of

de commissie van huurders besluiten nemen; WonenBreburg motiveert een en ander zo

spoedig mogelijk.

6.2.9 De Koepel, het Bewonersplatform WonenBreda, de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99

of de commissies van huurders kunnen op eigen initiatief schriftelijke adviezen uitbrengen

aan WonenBreburg. Binnen vijf werkdagen wordt door WonenBreburg aan de betreffende

huurdersvertegenwoordiging een bevestiging gestuurd, ten teken dat de adviesaanvraag is

ontvangen. Indien WonenBreburg een dergelijk advies (deels) afwijst dan stelt zij de

betreffende huurdersvertegenwoordiging daarvan binnen een termijn van twintig

werkdagen schriftelijk en gemotiveerd in kennis.

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 18

6.3 Instemmingsrecht

Met betrekking tot de onderwerpen waarvoor de Koepel, het Bewonersplatform WonenBreda

respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 of de commissies van huurders, conform

het participatiemodel in de bijlage, instemmingsrecht hebben, neemt WonenBreburg pas dan een

besluit als door de partijen ter zake overeenstemming is bereikt.

WonenBreburg initieert tijdig het hiervoor noodzakelijke overleg.

De paragrafen 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4 zijn van overeenkomstige toepassing.

Een commissie van huurders dient instemming te verlenen als ten minste 70% van de huurders van

het complex dat zij vertegenwoordigt met het voornemen van WonenBreburg instemt.

Artikel 7 - Financiële regeling

7.1 WonenBreburg stelt aan de Koepel jaarlijks een bedrag ter beschikking. Met de Koepel

worden nadere afspraken gemaakt over vaststelling en uitkering van het bedrag alsook over

de wijze van verantwoording.

7.2 WonenBreburg stelt aan het Bewonersplatform WonenBreda en de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 jaarlijks een bedrag ter beschikking op basis van een

door beide organisaties afzonderlijk ingediende begroting. Het Bewonersplatform

WonenBreda en de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 zijn verplicht jaarlijks financiële

verantwoording af te leggen aan WonenBreburg. Op lokaal niveau worden nadere afspraken

gemaakt over vaststelling en uitkering van het bedrag alsook over de wijze van

verantwoording.

7.3 WonenBreburg stelt aan de afzonderlijke commissies van huurders jaarlijks een bedrag ter

beschikking ter financiering van hun activiteiten. WonenBreburg stelt dit bedrag vast,

rekening houdend met het aantal woningen en het woningtype van het complex dat de

commissie van huurders vertegenwoordigt. De commissies van huurders zijn verplicht jaarlijks

financiële verantwoording af te leggen aan WonenBreburg en aan het Bewonersplatform

WonenBreda respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99, afhankelijk van het

werkgebied waarin de commissie van huurders opereert.

Artikel 8 - Geschillenregeling

8.1 Indien WonenBreburg en de Koepel niet tot overeenstemming komen in een geschil,

voortvloeiend uit een verschil in opvatting over de interpretatie van dit reglement, dan kan

elk van beide partijen besluiten dat geschil voor te leggen aan de “Beroepscommissie

Participatiestructuur WonenBreburg”.

8.2 Indien er een geschil ontstaat tussen WonenBreburg en het Bewonersplatform WonenBreda

respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99, voortvloeiend uit een verschil in

opvatting over de interpretatie van dit reglement, dan wordt dit eerst in de Koepel

aanhangig gemaakt. Indien vervolgens WonenBreburg en de Koepel niet tot

overeenstemming komen, treedt artikel 8.1 in werking.

8.3 De taken, de samenstelling en de werkwijze van de Beroepscommissie zijn vastgelegd in een

separaat reglement (Reglement Beroepscommissie Participatiestructuur WonenBreburg).

8.4 De bij het geschil betrokken partijen zullen het geschil, zolang dit in behandeling is bij de

Beroepscommissie, niet voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie, tenzij er sprake is

van een spoedeisend belang.

Bijlage 1: Reglement huurdersparticipatie 19

8.5 WonenBreburg dan wel de huurdersorganisatie zal een advies van de Beroepscommissie

onverkort naleven, tenzij er zwaarwegende redenen zijn hiervan af te wijken. In het laatste

geval zullen partijen elkaar dienaangaande binnen 30 werkdagen na het uitbrengen van het

advies schriftelijk en met redenen omkleed informeren.

8.6 De kosten van de Beroepscommissie Participatiestructuur WonenBreburg zijn voor rekening

van WonenBreburg.

Artikel 9 - Wijzigingen

9.1 Dit reglement wordt door partijen voor onbepaalde tijd vastgesteld, waarbij in 2005 en

vervolgens telkens na een periode van vier jaar een evaluatie plaatsvindt. Evaluatie vindt

eerder plaats als WonenBreburg of de Koepel dit noodzakelijk acht.

9.2 Tussentijdse wijzigingen van onderhavig reglement kunnen slechts in overeenstemming

tussen het bestuur van WonenBreburg en de huurdersorganisaties worden doorgevoerd.

9.3 Partijen kunnen met opgaaf van redenen deelname aan het reglement beëindigen met

inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

9.4 WonenBreburg kan deelname aan het reglement in ieder geval opzeggen, indien naar het

oordeel van WonenBreburg (één van) de huurdersorganisaties niet meer voldoet/voldoen aan

de representativiteitseisen als bedoeld in dit reglement. Hierover wordt vooraf een uitspraak

gevraagd aan de Beroepscommissie Participatiestructuur WonenBreburg.

9.5 Indien gedurende de looptijd van dit reglement door de wetgever afwijkende bepalingen

worden opgelegd, worden deze onverwijld doorgevoerd. Het reglement wordt zo spoedig

mogelijk, doch maximaal twee maanden na het ingaan van de wetswijzigingen, in

overeenstemming gebracht met wat door de wetgever is bepaald.

Artikel 10 - Slotartikel

10.1 Het ‘Participatiemodel WonenBreburg’, het ‘Reglement Beroepscommissie

Participatiestructuur WonenBreburg’ en de ‘Begrippenlijst Huurdersparticipatie

WonenBreburg’ maken onlosmakelijk deel uit van onderhavig reglement.

10.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt door WonenBreburg en de

huurdersorganisaties, na overleg, gezamenlijk besloten.

Bijlage 2: Model samenwerkingsovereenkomst 20

Bijlage 2:

Model - Samenwerkingsovereenkomst

Stichting WonenBreburg te Tilburg, hierna te noemen WonenBreburg

en

Bewonersplatform WonenBreda

óf Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 (één organisatie

noemen, afhankelijk van werkgebied Commissie van Huurders),

hierna te noemen

huurdersbelangenorganisatie

en

De Commissie van Huurders van complex…

(naam en nummer), hierna te noemen de Commissie

van Huurders

In aanmerking nemende dat:

in het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) en de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder

(WOHV) onder meer regels zijn opgenomen ten aanzien van het overleg tussen toegelaten

instellingen en huurders en huurdersorganisaties;

voor de invulling van deze samenwerkingsovereenkomst het BBSH en de WOHV richtinggevend

zijn;

tussen de Stichting WonenBreburg en het Bewonersplatform WonenBreda/ de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 een Reglement Huurdersparticipatie is overeengekomen,

waarin de betrokkenheid en de inspraakbevoegdheden van de huurders bij de besluitvorming

over het beleid en beheer van Stichting WonenBreburg zijn vastgelegd;

Het Reglement Huurdersparticipatie op deze samenwerkingsovereenkomst van toepassing is;

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 - Begrippen

In deze samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende bijlagen wordt verstaan onder:

Commissie(s) van Huurders: De georganiseerde en door WonenBreburg en Bewonersplatform

WonenBreda respectievelijk Huurdersbelangenorganisatie Wonen

99 erkende groep(en) van huurders die de belangen behartigt/

behartigen van alle huurders van één of enkele complexen van

WonenBreburg: in de vorm van flatraden, bewonerscommissies,

huurdersbelangenverenigingen of bewonerswerkgroepen en

dergelijke.

(Stichting) WonenBreburg: De woningcorporatie Stichting WonenBreburg of haar

rechtsopvolgers.

Bijlage 2: Model samenwerkingsovereenkomst 21

Huurder: De persoon die met WonenBreburg een huurovereenkomst is

aangegaan. Daarnaast wordt onder huurder mede verstaan:

a.) de medehuurder in de zin van artikel 7a: 1623g (nieuw: 7:266),

7a: 1623h (nieuw: 7:267) van het Burgerlijk wetboek,

b.) de persoon, bedoeld in artikel 7a: 1623i (nieuw: 7: 268) van het

Burgerlijk Wetboek,

c.) de persoon, die de woongelegenheid met toestemming van

WonenBreburg huurt van een huurder die haar huurt van

WonenBreburg (onderhuurder).

Bewoners: Huurders en zij die, met toestemming van WonenBreburg,

permanent woonachtig zijn in een woning in eigendom van

WonenBreburg en als zodanig staan ingeschreven in de

Gemeentelijke Basisadministratie.

Bewonersvergadering: Vergadering, door de Commissie van Huurders belegd, waarbij alle

bewoners van het complex worden uitgenodigd.

(Woon)complex: Een verzameling van ten minste twintig in elkaars nabijheid gelegen

woongelegenheden welke financieel, administratief, qua

bouwwijze of anderszins een eenheid vormen.

Reglement Huurdersparticipatie

WonenBreburg: Het reglement waarin is vastgelegd op welke wijze WonenBreburg

invulling en uitvoering geeft aan de regels die zijn vastgelegd in de

Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.

Artikel 2 – Erkenning

2.1 Door middel van deze overeenkomst erkent WonenBreburg de Commissie van Huurders als

overlegpartner voor wat betreft de onderwerpen die op complexniveau van belang zijn zoals

bedoeld in het Reglement Huurdersparticipatie WonenBreburg.

2.2 De Commissie van Huurders treedt hierbij als overlegpartner op namens de huurders van het

complex/ de complexen welke de volgende woningen omvat(ten):

Straatnamen + huisnummers

----

2.3 De Commissie van Huurders verklaart tevens akkoord te gaan met de inhoud van het

Reglement Commissie van Huurders, zoals opgenomen in Bijlage I bij deze

samenwerkingsovereenkomst, hetwelk een onlosmakelijk onderdeel vormt van deze

samenwerkingsovereenkomst, en overeenkomstig het Reglement te zullen gaan

functioneren.

2.4 Ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst door de Commissie van Huurders

impliceert tevens erkenning als bedoeld in de statuten van de huurdersbelangenorganisatie

en houdt tevens in een verzoek om toelating tot het lidmaatschap van de

huurdersbelangenorganisatie.

Bijlage 2: Model samenwerkingsovereenkomst 22

Artikel 3 – Bestaande rechtsverhoudingen

3.1 Deze samenwerkingsovereenkomst laat de bestaande rechtsverhouding tussen

WonenBreburg en de individuele huurders onverlet.

Artikel 4 - Financiële regeling

4.1 De Commissie van Huurders heeft, conform artikel 7.3 van het Reglement

Huurdersparticipatie, jaarlijks recht op een bijdrage van WonenBreburg ter financiering van

haar activiteiten. Deze bijdrage bedraagt € 120,71 per commissie en daarnaast € 2,65 per

woning die de Commissie van Huurders vertegenwoordigt. WonenBreburg is bevoegd indien

volgens haar de noodzaak daartoe bestaat in specifieke gevallen een aanvullende bijdrage te

verstrekken.

4.2 De Commissie van Huurders kan, indien zij minder dan 100 woningen vertegenwoordigt en

aantoonbaar een tekort aan middelen heeft, een beroep doen op financiële steun door de

huurdersbelangenorganisatie.

De huurdersbelangenorganisatie kan indien nodig de middelen aanvullen tot het niveau van

de vergoeding van WonenBreburg voor 100 woningen (€ 265,-).

4.3.1 De Commissie van Huurders kan, indien zij gebruik maakt van een eigen PC, aanspraak maken

op een vergoeding door de huurdersbelangenorganisatie van € 170,15 per jaar voor gebruik

van de PC en voor toebehoren zoals cartridges, papier, e.d.

4.3.2 De Commissie van Huurders kan, indien zij gebruik maakt van een PC die door de

huurdersbelangenorganisatie beschikbaar is gesteld, aanspraak maken op een vergoeding

door de huurdersbelangenorganisatie van € 85,33 per jaar voor toebehoren zoals cartridges,

papier, e.d.

4.4 Bij al haar bestedingen is de Commissie van Huurders verplicht zich te houden aan de

“Richtlijn besteding middelen door Commissies van Huurders”, welke als bijlage II bij deze

samenwerkingsovereenkomst is gevoegd.

4.5 De Commissie van Huurders is verplicht jaarlijks financiële verantwoording af te leggen aan

WonenBreburg en de huurdersbelangenorganisatie.

4.6 De in dit artikel genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2007. Ze worden

jaarlijks geïndexeerd op basis van de geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Artikel 5 – Geschillenregeling

5.1 Indien er een geschil ontstaat tussen WonenBreburg en de Commissie van Huurders,

voortvloeiend uit een verschil in opvatting over de interpretatie van het Reglement

Huurdersparticipatie of de interpretatie van deze overeenkomst, dan dient de Commissie van

Huurders dit geschil aanhangig te maken bij de huurdersbelangenorganisatie in haar

werkgebied, t.w. Bewonersplatform WonenBreda dan wel de Huurdersbelangenorganisatie

Wonen 99.

5.2 Indien de huurdersbelangenorganisatie het geschil overneemt, stelt de huurdersbelangenorganisatie

dit aan de orde in het overleg zoals dat plaatsvindt tussen de

huurdersbelangenorganisatie en de betreffende vestigingsdirecteur(en) van WonenBreburg,

als bedoeld in artikel 5.2 van het Reglement Huurdersparticipatie WonenBreburg.

Bijlage 2: Model samenwerkingsovereenkomst 23

5.3 Indien het overleg als bedoeld in artikel 5.2 niet tot overeenstemming tussen partijen

leidt, wordt dit geschil op de agenda gezet van het overleg tussen de Stichting

Huurdersbelangen WonenBreburg en de Stichting WonenBreburg, als bedoeld in artikel 5.1

van het Reglement Huurdersparticipatie WonenBreburg.

5.4 Indien het overleg als bedoeld in artikel 5.3 niet tot overeenstemming tussen partijen

leidt, kan elk der partijen het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Artikel 6 – Beëindiging overeenkomst

Deze samenwerkingsovereenkomst eindigt:

6.1 Indien de Commissie van Huurders niet meer voldoet aan de omschrijving en voorwaarden

voor erkenning zoals opgenomen in artikel 1 en artikel 4.3 van het Reglement

Huurdersparticipatie WonenBreburg.

6.2 Indien het Reglement Huurdersparticipatie WonenBreburg op een zodanige wijze is

gewijzigd, dat ongewijzigde voortzetting van deze samenwerkingsovereenkomst niet

mogelijk is, hetgeen dient te blijken uit een schriftelijke mededeling aan de Commissie van

Huurders door de huurdersbelangenorganisatie.

6.3 Indien het bestuur van de huurdersbelangenorganisatie de Commissie van Huurders het

lidmaatschap van de huurdersbelangenorganisatie heeft opgezegd.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud op …….…(datum) , te Breda/ Tilburg

(één van beide

plaatsen noemen, afhankelijk van werkgebied Commissie van Huurders)

Namens de Commissie van Huurders Namens het Bewonersplat- NamensWonenBreburg

form WonenBreda /

de HBO Wonen 99

Bijlage 2: Model samenwerkingsovereenkomst 24

Bijlage I: Reglement Commissie van huurders

Artikel 1 - Doelstelling

De Commissie van Huurders stelt zich ten doel om, in overleg met WonenBreburg, de belangen te

behartigen van de huurders van de woningen van het complex (, complex ), voor

wat betreft de onderwerpen die op complexniveau van belang zijn. De onderwerpen die het betreft

zijn opgenomen in bijlage I bij het Reglement Huurdersparticipatie WonenBreburg.

Artikel 2 - Samenstelling en voorwaarden voor erkenning

2.1 De leden van de Commissie van Huurders worden gekozen door en uit de huurders van één of

enkele complexen in eigendom van WonenBreburg.

2.2 De Commissie van Huurders bestaat uit ten minste drie leden.

2.3 De Commissie van Huurders kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester.

2.4 De Commissie van Huurders draagt er zorg voor dat iedere huurder die zij vertegenwoordigt,

regelmatig op de hoogte wordt gehouden van haar activiteiten en de door haar ingenomen

standpunten in het overleg met de huurdersbelangenorganisatie en WonenBreburg.

Artikel 3 - Zittingsduur

3.1. De leden van de Commissie van Huurders treden om de drie jaren volgens een rooster af.

3.2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

3.3. Leden van de Commissie van Huurders treden tussentijds af in het geval dat:

- zij geen huurder meer zijn van een woning in het complex. zij dat zelf wensen.

- de meerderheid van de bewonersvergadering het vertrouwen opzegt in het betreffende

commissielid.

- zij in dienst treden bij WonenBreburg.

- zij lid worden van een bestuurlijk orgaan van WonenBreburg.

Artikel 4 - Verkiezingen

4.1. De leiding van de verkiezingen van de Commissie van Huurders berust bij de Commissie van

Huurders of daartoe door haar aangewezen personen.

4.2. Kiesgerechtigd zijn de huurders van woningen uit het complex. Per woning kan één stem

worden uitgebracht. Een huurder kan door één andere huurder uit het betreffende complex

schriftelijk gemachtigd worden voor hem/haar te stemmen.

Bijlage 2: Model samenwerkingsovereenkomst 25

4.3. Verkiesbaar tot lid van de Commissie van Huurders zijn diegenen die huurder zijn van

de woningen van WonenBreburg van het betreffende complex. Wijziging van de

samenstelling en/of uitbreiding van de Commissie van Huurders kan een keer per

kalenderjaar. Huurders die in dienst zijn bij WonenBreburg of deel uitmaken van een

bestuurlijk orgaan van WonenBreburg kunnen niet gekozen worden.

4.4. De verkiezingen vinden plaats middels antwoordformulieren of in de jaarvergadering

waarvoor alle bewoners schriftelijk uitgenodigd zijn.

4.5. De uitnodiging voor de vergadering zoals bedoeld in lid 4.4 geschiedt twee weken

voorafgaand aan de vergadering. In de uitnodiging staat vermeld dat er verkiezingen zullen

plaatsvinden tijdens de vergadering.

4.6. Tot de aanvang van de vergadering kunnen schriftelijk kandidaatstellingen worden

ingediend bij de Commissie van Huurders. Deze kandidaatstelling is voorzien van een

handtekening van de kandidaat, die verklaart – indien gekozen - de kandidatuur te

aanvaarden.

4.7. Indien er zich niet meer personen kandidaat hebben gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn

in de Commissie van Huurders, vinden er geen verkiezingen plaats en worden de gestelde

kandidatengeacht gekozen te worden.

4.8. De verkiezingen vinden plaats bij schriftelijke stemming.

4.9. Na het einde van de stemming stelt een door de vergadering aangewezen telcommissie het

aantal stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht.

4.10. Gekozen zijn die kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich

verenigd hebben. Indien voor de laatst te bezetten zetel meerdere kandidaten zijn die een

gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.

Artikel 5 - Werkwijze en secretariaat

5.1 De Commissie van Huurders overlegt tenminste één maal per jaar met WonenBreburg. Dit

overleg richt zich op die onderwerpen die voor de huurders van de woningen van het

complex van belang zijn, zoals opgenomen in de bij het Reglement Huurdersparticipatie

WonenBreburg behorende bijlage I, en die overigens niet geagendeerd worden in een ander

overlegniveau. In het overleg treedt de Commissie van Huurders op als vertegenwoordiging

van de bewoners. WonenBreburg wordt in het overleg vertegenwoordigd door een

handelingsbevoegde vestigingsmedewerker.

5.2 De Commissie van Huurders belegt tenminste één maal per jaar een bewonersvergadering.

5.3 De Commissie van Huurders informeert jaarlijks alle huurders over haar activiteiten en

haar overleg met WonenBreburg, inclusief een financieel verslag over het afgelopen jaar

gecontroleerd door een door de huurders aangewezen kascommissie.

Bijlage 2: Model samenwerkingsovereenkomst 26

5.4. Indien meer dan 25 procent van de huurders een vergadering wenst, zal de Commissie van

Huurders binnen vier weken een bewonersvergadering beleggen.

5.5. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van een bewonersvergadering en de

verslaglegging daarvan.

5.6. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen en de

verslaggeving daarvan. De uitgaven moeten passen in het kader van de activiteiten van de

Commissie van Huurders volgens de richtlijnen van WonenBreburg.

Artikel 6 - Opheffing commissie

6.1. Het opheffen van de Commissie van Huurders is alleen mogelijk in de bewonersvergadering.

6.2. In de uitnodiging voor deze bewonersvergadering staat vermeld dat er in de vergadering

gestemd wordt over het opheffen van de Commissie van Huurders.

6.3. Voor het opheffen van de Commissie van Huurders is een tweederde meerderheid van

stemmen nodig in de bewonersvergadering.

6.4. Wanneer de Commissie van Huurders wordt opgeheven, vloeit een eventueel kasoverschot,

voor zover de gelden beschikbaar zijn gesteld door WonenBreburg of de

huurdersbelangenorganisatie, terug naar WonenBreburg.

Artikel 7 - Overige bepalingen

7.1 Wanneer in een complex een Commissie van Huurders tevens het bestuur vormt van een

bewonersvereniging mogen de statuten en het huishoudelijk reglement van die vereniging

geen bepalingen bevatten die tegenstrijdig zijn met het Reglement Commissie van Huurders;

een en ander ter beoordeling van WonenBreburg en het Bewonersplatform WonenBreda

respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99.

---

Bijlage 2: Model samenwerkingsovereenkomst 27

Bijlage II: Richtlijn besteding middelen door Commissies van Huurders

Door WonenBreburg en in bepaalde gevallen door het Bewonersplatform WonenBreda

respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 worden geldmiddelen ter beschikking

gesteld aan Commissies van Huurders.

Bij de besteding van deze financiële middelen gelden de volgende richtlijnen:

De Commissie van Huurders kan deze gelden uitsluitend uitgeven aan kosten gemaakt ten

behoeve van de bewoners.

Alle uitgaven dienen gedekt te zijn door gewaarmerkte bewijzen.

Het is niet toegestaan geld te besteden aan presentiegelden en giften in welke vorm dan ook aan

bestuursleden.

Voor toekomstige activiteiten na het boekjaar is het toegestaan tot maximaal 50% van een

jaarlijkse vergoeding te reserveren. Wanneer het om een speciaal doel gaat mag uitsluitend met

schriftelijke toestemming van de handelingsbevoegde vestigingsmedewerker van WonenBreburg

meer gespaard worden. Indien zonder toestemming van WonenBreburg méér is gereserveerd dan

50% van de jaarlijkse vergoeding, zal de vergoeding voor het nieuwe jaar worden gekort met het

ten onrechte te veel gereserveerde bedrag.

Na afloop van het kalenderjaar wordt door de penningmeester het financieel verslag over het

afgelopen jaar en een begroting voor het komende boekjaar gemaakt. Het verslag dient door

een daartoe op de jaarvergadering aangewezen kascommissie gecontroleerd te worden.

Het financiële verslag, de begroting en de verklaring van de kascommissie dienen te worden

verzonden aan het bestuur van het Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99.

Het Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99

zal deze stukken controleren en indien akkoord WonenBreburg adviseren de vergoeding voor het

nieuwe boekjaar te verstrekken. Wanneer mocht blijken dat de uitgaven niet conform de

richtlijnen zijn gedaan, zal het Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de

Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99 contact opnemen met de betrokken Commissie van

Huurders met het verzoek de uitgaven te motiveren. Na ontvangst van deze motivatie zal door

het Bewonersplatform WonenBreda respectievelijk de Huurdersbelangenorganisatie Wonen 99

met WonenBreburg worden overlegd hoe te handelen.

---