Huishoudelijk Reglement

HUURDERSBELANGENORGANSATIE WONEN 99

(behorend bij de notariële akte van statutenwijziging dd. 28 juli 2003)

1        Het lidmaatschap

1.1          Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn erkende Commissie van Huurders als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de statuten. Een nieuw lid ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn lidmaatschap, met welke bevestiging tevens een exemplaar van de statuten en het Huishoudelijke Reglement wordt meegezonden.

1.2          Een nieuw lid van de vereniging is verplicht – binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van diens lidmaatschap – schriftelijk een persoon aan te wijzen, die de betreffende Commissie van Huurders vertegenwoordigt op de Algemene Vergadering (verder: AV). Zonder een zodanige aanwijzing wordt de betreffende Commissie van Huurders geacht niet vertegenwoordigd te zijn. Een wijziging in de vertegenwoordiging dient eveneens schriftelijk te worden doorgegeven.

1.3          Bij de aanwijzing als bedoeld in artikel 1, tweede lid, wijst de betreffende Commissie van Huurders tevens een persoon aan, die haar vertegenwoordiger zonodig kan vervangen.

1.4          Het bestuur wijst een nieuw lid op deze verplichting.

1.5          Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging dient schriftelijk te  

          geschieden.

2        Contributie leden

Leden zijn geen contributie verschuldigd.

3        Beroepsprocedure

3.1          Bij het in kennis stellen van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging wordt vermeld dat het lid binnen 1 maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de AV openstaat.

3.2          Het beroepschrift dient schriftelijk en door de vertegenwoordiger van het lid cq. diens plaatsvervanger te worden ondertekend.

3.3          Na ontvangst van het beroepschrift stuurt het bestuur binnen 14 dagen een

ontvangstbevestiging waarin tevens wordt vermeld:

-                      datum van behandeling door de AV;

-                      dat in geval van ontzetting uit het lidmaatschap het lid hangende de beroepsprocedure geschorst is.

3.4          Het lid heeft toegang tot de AV waarin zijn beroep wordt behandeld, doch uitsluitend voor wat betreft de behandeling van dat agendapunt. Betrokkene en/of diens raadsman heeft spreekrecht.

3.5          Het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging is definitief, indien de meerderheid van de aanwezige leden het door het bestuur ingenomen standpunt middels een besluit bevestigt.

3.6          Van de beslissing op het beroep wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan aan de

betrokkene.

4        Vergadering van de Algemene vergadering

4.1          Een Algemene (leden)vergadering is openbaar tenzij de (leden)vergadering de vergadering (gedeeltelijk) voor gesloten verklaart.

4.2          Behoudens de leden – vertegenwoordigd door de door hen aangewezen vertegenwoordiger óf bij diens ontstentenis door de als zodanig aangewezen plaatsvervanger - en het bestuur heeft geen van de ter vergadering aanwezigen spreekrecht, tenzij de AV anders beslist, dan wel de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen.

4.3          Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen, die bij de oproeping ter kennis van de leden zijn gebracht of overeenkomstig artikel 6, zevende lid, onder b. van de statuten, aan de agenda van een AV zijn toegevoegd en betrekking hebben op de bevoegdheden als vermeld in artikel 6, vijfde lid, van de statuten.

4.4          De notulen van de AV zijn openbaar met uitzondering van de onderwerpen die in beslotenheid zijn behandeld.

5        Leiding van de Algemene vergadering

5.1          De voorzitter van het bestuur leidt de Algemene (leden)vergadering.

5.2          Hij kan de vergadering voorstellen aan een lid, dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden de aanwezigheid bij de vergadering te ontzeggen. Over dit voorstel wordt niet beraadslaagd. Blijkt na stemming dat het voorstel is aangenomen dan moet het lid de vergadering onmiddellijk verlaten. Bij weigerachtigheid doet de voorzitter hem verwijderen.

5.3          Indien aan een lid de toegang tot de vergadering is ontzegd, wordt hij van de presentielijst afgevoerd.

6        Stemmingen

6.1          Bij stemmingen in de algemene vergadering is slechts de ingevolge artikel 1, tweede lid, van dit reglement aangewezen vertegenwoordiger bevoegd te stemmen; bij diens afwezigheid de plaatsvervanger aangewezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, derde lid, van dit reglement.

6.2          Bij schriftelijke stemming zijn als ongeldige stemmen aan te merken:

  1. a.stemmen die door geschorste leden zijn uitgebracht.
  2. b.stemmen die niet tijdig zijn uitgebracht.
  3. c.stemmen, waarbij op het stembriefje aantekeningen zijn gemaakt, van welke aard dan ook.

  1. d.stemmen die naar het oordeel van de voorzitter onleesbaar zijn.
  2. e.stemmen waarbij op het stembriefje op meer dan één kandidaat een stem is uitgebracht.
  3. f.stemmen die zijn uitgebracht op niet voorgedragen personen.

6.3          De stemming inzake verkiezingen van personen geschiedt per vacature. Heeft de

stemming schriftelijk plaats dan geschiedt dit ten overstaan van een stembureau, dat bestaat uit twee stemopnemers. Zij, die als kandidaat bij de stemming zijn betrokken, treden niet als stemopnemer op. Het stembureau brengt verslag uit aan de voorzitter van de vergadering, waarna de voorzitter de uitslag van de stemming ter kennis van de vergadering brengt.

7        Samenstelling bestuur

7.1          Op voorstel van het bestuur neemt de AV een besluit over de grootte van het bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, tweede lid, onder a. van de statuten.

7.2          Het bestuur informeert de leden – uiterlijk 6 weken voor een te houden AV – over het vrijkomen van een bestuurszetel, tenzij het bestuur voornemens is de AV te verzoeken de grootte van het bestuur opnieuw vast te stellen, overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van dit artikel. In laatstbedoeld geval dient op de agenda van de eerstkomende AV dit onderwerp als agendapunt vermeld te worden.

8        Voordrachten en benoemingen

8.1          Tot lid van het bestuur zijn uitsluitend benoembaar huurders van woningen van WonenBreburg.

8.2          De benoeming van leden van het bestuur geschiedt door de AV op basis van een of meer voordrachten, afkomstig van het bestuur dan wel afkomstig van de AV.

8.3          Het bestuur informeert de leden – uiterlijk 6 weken voor een te houden AV – over het vrijkomen van een bestuurszetel, tenzij sprake is van een geval als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van dit huishoudelijk reglement.

8.4          Een voordracht voor een bestuurslid afkomstig van de AV dient binnen 3 weken (na de mededeling daaromtrent als bedoeld in lid 3) aan het bestuur schriftelijk te worden gedaan. De voordracht, waarop naam en adres van de voorgedragene vermeld dienen te

zijn, dient door ten minste 5 leden[1] kenbaar te zijn ondertekend. Voorts dient bij de voordracht een verklaring van de voorgedragen kandidaat te zijn gevoegd, waaruit blijkt dat hij – desgekozen – zijn verkiezing tot bestuurslid aanvaardt.

8.5          Een afschrift van de gedane voordrachten dient gelijktijdig met de oproep voor de AV aan de leden te worden gezonden.

8.6          In geval de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester ten tijde van de bestuursverkiezing vacant is, draagt het bestuur er zorg voor dat deze vacature op de eerstvolgende bestuursvergadering middels verkiezing en benoeming wordt opgevuld.

  1. 9Taken voorzitter

9.1          De voorzitter heeft de leiding bij de uitvoering van alle aan het bestuur toebe­deelde taken. Hij leidt de bestuurs‑ en algemene vergaderingen. Hij regelt met de secretaris de volgorde van behandeling van on­derwerpen en/of zaken, welke ter vergadering besproken c.q. afge­daan zullen worden.

9.2          Hij tekent met de secretaris alle uitgaan­de brieven en stukken, die van principi­ële aard zijn.

  1. 10Taken secretaris

10.1De secretaris is belast met het bijeenroepen van bestuurs‑ en algemene­ ver­gaderingen.

10.2        Hij draagt zorg voor de notulering van de vergaderingen; de notulen van bestuursvergaderingen worden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld en ondertekend door de secretaris alsmede door degene die die (eerdere) vergadering heeft voorgezeten dan wel door een ander bestuurslid dat op die vergadering aanwezig is geweest.

10.3        Hij verzorgt de jaarverslaglegging en is verantwoordelijk voor het uitwer­ken van die beleidsstukken waartoe het bestuur in bij­zondere gevallen kan beslui­ten.

10.4        De secretaris is gemachtigd brieven en stukken namens het be­stuur te onderte­kenen, indien deze niet van principiële aard zijn en de uitvoering betreffen van ter bestuurs‑ of algem­ene vergadering genomen besluiten, dan wel van besluiten van de algemene vergadering welke ter uitvoering aan het bestuur zijn opgedra­gen en waartoe hem bijzondere delegatie door het bestuur is verleend.

Brieven en stukken welke routine‑aangelegenheden betreffen worden door de secretaris ondertekend.

10.5        De secretaris is eveneens verantwoordelijk voor het archief van de vereni­ging, waarin alle bescheiden, ingekomen stukken en kopieën van uitgegane brieven aanwezig moeten zijn. Dit archief dient ten kantore van de vereniging te zijn on­der­gebracht en voor alle bestuursleden toegankelijk te zijn.

11           Taken penningmeester

11.1        De penningmeester draagt zorg voor het beheer van de gelden van de vereni­ging en is jegens het bestuur rechtstreeks verantwoor­delijk. De penningmeester legt rekening en verantwoording af, zo dik­wijls zulks door de voorzit­ter, het bestuur of de algemene ver­gadering wordt gevraagd.

11.2        De penningmeester ziet toe op een tijdige inning van de aan de vereniging toekomende gelden. Hij doet betaling van de door de vereniging verschuldigde be­dra­gen binnen de daartoe binnen het bestuur gemaakte afspraken.

11.3        Declaraties van bestuursleden worden voor afdoening door de voor­zitter en secretaris gefiatteerd.

12      Dagelijks bestuur

12.1        Het bestuur kan besluiten tot de instelling van een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

12.2        Het dagelijks bestuur is in dat geval – tenzij het bestuur anders beslist – verantwoordelijk voor:

a.             de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de vereniging;

b.             de voorbereiding van vergaderingen van het bestuur;

  1. c.de uitvoering van besluiten van het bestuur.
  1. 13Algemeen termijnen artikel

13.1        Een in de statuten of huishoudelijk reglement gestelde termijn wordt, zonodig, zoveel verlengd, dat daarin tenminste twee dagen voorkomen, die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

13.2     Een maand = 30 dagen.


Alsnog vast te stellen op eerstvolgende jaarvergadering.[1] In casu door de als zodanig aangewezen vertegenwoordiger